Zarządzanie Fileshare

Zarządzanie udziałami sieciowymi

Zarządzanie udziałami sieciowymi Microsoft Windows

FSM - Windows File Share Manager (self service)

FSM (File Share Manager) jest aplikacją webową (ang. web application), instalowaną w środowisku informatycznym klienta, wspierającą zarządzanie folderami sieciowymi (network folders) na serwerach Microsoft Windows (tzw. udziały sieciowe), przeznaczoną dla średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających własne serwery plików. Dostęp do wszystkich funkcji aplikacji FSM jest możliwy z przeglądarki internetowej (IE8, IE9, IE10 i IE11, Chrome i Firefox). Autoryzacja użytkowników odbywa się z udziałem Active Directory.

Pierwszym i najszybciej widocznym efektem wdrożenia FSM jest radykalne odciążenie działów IT dzięki wprowadzeniu mechanizmów self service oraz workflow, które umożliwiają oddelegowanie obsługi folderów sieciowych do samych zainteresowanych, tj. do użytkowników korzystających z nich na co dzień. Najważniejszym i przy tym długofalowym efektem wdrożenia FSM jest uporządkowanie dostępu do zasobów informacyjnych oraz ujednolicenie nadawania uprawnień przy zachowaniu pełnej kontroli i ewidencji wprowadzanych zmian.

Nieocenioną zaletą FSM jest możliwość raportowania uprawnień użytkowników i ich zmienności w czasie. Z uwagi na to, że każda firma przetwarzająca dane osobowe jest zobowiązana do zachowania odpowiednich reguł zabezpieczenia i ochrony danych osobowych, systemy informatyczne będą musiały być dostosowane do przepisów RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i będą musiały spełniać ich wymagania. FSM pozwala w sposób ciągły kontrolować i monitorować uprawnienia dostępu do zasobów informacyjnych w folderach sieciowych na serwerach plików i generować odpowiednie raporty. Powyższe cechy mogą istotnie wesprzeć administratorów w zapewnieniu zgodności z RODO, zmniejszyć ich bezpośrednie zaangażowanie w procesy kontrolne i przyczynić się do obniżenia kosztów implementacji zgodności z RODO.

 

Opis aplikacji

Dzięki FSM każdy pracownik może przy użyciu interfejsu WWW dodawać, modyfikować lub usuwać foldery sieciowe przechowywane na serwerach plików. Zmiana parametrów folderów sieciowych wymaga akceptacji osoby, której przypisano rolę administratora FSM. Istnieje możliwość określenia limitu miejsca (ang. disk quota) zajmowanego przez folder sieciowy na dysku.

Zarządzanie folderami sieciowymi (file share management) np. utworzenie nowego folderu sieciowego, zmiana uprawnień dostępu, ustawienie quoty, itd. Odbywa się to w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym przy minimalnym współudziale administratorów. Użytkownicy samodzielnie formułują wszystkie parametry foldera sieciowego i przesyłają zgłoszenie zmiany do akceptacji, a administrator jednym kliknięciem może zatwierdzić lub odrzucić każde takie zgłoszenie.

Budowa aplikacji

Schemat budowy FSM:

FSM składa się z czterech komponentów:

 • FSM WEB - interfejs WWW udostępniający wszystkie funkcje FSM. Wszystkie operacje, zlecone przez użytkowników w interfejsie WWW, są wykonywane w następujący sposób:
  1. Wstawienie nowego zadania do bazy danych (np. dodanie nowego folderu sieciowego, zmiana parametrów folderu, itd.)
  2. Przyporządkowanie zadaniu odpowiedniego zestawu operacji i wstawienie go do kolejki na serwerze plików
  3. Wykonanie na serwerze plików odpowiednich operacji
 • FSM Database – baza danych w technologii Microsoft SQL Server, przechowująca informacje niezbędne do działania FSM
 • FSM Service – moduł wykonawczy odpowiedzialny za realizację zadań jednorazowych i cyklicznych, zleconych w interfejsie WWW
 • FSM ADsync - moduł synchronizujący z Active Directory dane o użytkownikach FSM

Wszystkie komponenty FSM mogą być zainstalowane na jednym serwerze, ale zaleca się, aby przynajmniej baza danych - FSM Database - była zainstalowana na osobnym serwerze. Moduł FSM Service musi być zainstalowany na serwerze plików Microsoft Windows wraz z zainstalowaną rolą FSRM (File Server Resource Manager). Pozostałe moduły mogą być zainstalowane na dowolnie wybranych serwerach w obrębie sieci lokalnej klienta.

FSM działa w modelu samoobsługowym (ang. self service) - wszystkie czynności związane z zarządzaniem folderami sieciowymi są przygotowywane przez użytkowników samodzielnie i wysyłane do akceptacji administratora w ramach tzw. "przepływu pracy" (ang. workflow). Następnie operacje są akceptowane (ew. poprawiane lub odrzucane) przez administratora, dzięki czemu zapewniona jest pełna kontrola i ewidencja wprowadzanych zmian.

Funkcje podstawowe

Wszyscy użytkownicy działają w oparciu o przydzieloną im rolę ("użytkownik" lub "administrator"), przy czym zakres dostępnych dla użytkownika funkcji wynika z przydzielonej roli. Administratorzy oprócz operacji dostępnych dla zwykłych użytkowników mogą wykonywać także inne czynności, w tym m.in. akceptować/odrzucać zgłoszenia użytkowników, a także mają dostęp do raportów i statystyk. Aby nadać użytkownikowi rolę administratora należy dodać go do odpowiedniej grupy Active Directory (np. FSM_Admins), analogicznie zabranie uprawnień administracyjnych polega na usunięciu użytkownika z tejże grupy. Liczba administratorów nie jest ograniczona.

Poniższa tabela opisuje funkcje dostępne dla określonych ról:

Funkcja Użytownik Administrator
Przeglądanie i wyszukiwanie własnych folderów na serwerze plików + +
Modyfikowanie nazw, uprawnień dostępu oraz quoty dla własnych folderów + +
Dodawanie nowych folderów wraz z odpowiednimi uprawnieniami i quotami, a także usuwanie własnych folderów + +
Podgląd własnych zgłoszeń oczekujących na zatwierdzenie przez administratora + +
Przeglądanie zgłoszeń wszystkich użytkowników   +
Akceptowanie lub odrzucanie zgłoszeń wszystkich użytkowników   +
Wyszukiwanie oraz modyfikowanie wszystkich folderów, ich uprawnień oraz quot   +
Przeglądanie raportów zawierających statystyki dotyczące folderów oraz ich wykorzystania   +

Funkcje dodatkowe

FSM udostępnia wiele pożytecznych informacji dla użytkowników i administratorów - m.in.:

 • listę udziałów sieciowych wraz z uprawnieniami użytkowników
 • listę folderów i plików dla każdego udziału sieciowego
 • listę nieużywanych zasobów sieciowych
 • listę zasobów osieroconych na skutek odejścia pracowników

Nieocenioną zaletą FSM jest możliwość raportowania uprawnień użytkowników i ich zmienności w czasie. Z uwagi na to, że każda firma przetwarzająca dane osobowe jest zobowiązana do zachowania odpowiednich reguł zabezpieczenia i ochrony danych osobowych, systemy informatyczne będą musiały być dostosowane do przepisów RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i będą musiały spełniać ich wymagania. FSM pozwala w sposób ciągły kontrolować i monitorować uprawnienia dostępu do zasobów informacyjnych w folderach sieciowych na serwerach plików i generować odpowiednie raporty. Powyższe cechy mogą istotnie wesprzeć administratorów w zapewnieniu zgodności z RODO, zmniejszyć ich bezpośrednie zaangażowanie w procesy kontrolne i przyczynić się do obniżenia kosztów implementacji zgodności z RODO.

Dzięki informacjom gromadzonym przez FSM można bardzo łatwo odnaleźć wszystkie zasoby, które nie były używane od dłuższego czasu, lub które zostały zawłaszczone przez pojedynczych użytkowników, nie mają właściciela lub uprawnienia dostępu są ustawione niezgodnie z polityką przedsiębiorstwa. Pozwala to na ograniczenie kosztów i optymalizację przestrzeni dyskowej oraz utrzymanie porządku na serwerach plików, a ponadto umożliwia zmniejszenie ryzyka utraty lub kradzieży danych przedsiębiorstwa.

FSM wykorzystując atrybut "last access time" (inaczej "date accessed") monitoruje daty dostępu do poszczególnych plików z uwzględnieniem wszystkich operacji odczytu oraz modyfikacji (z pominięciem operacji backupu). Kontroluje uprawnienia do wszystkich plików oraz folderów i w razie odstępstw od ustalonych zasad automatycznie przywraca preferowane uprawnienia zgodnie z polityką przedsiębiorstwa. Wszystkie operacje wykonywane przez FSM są rejestrowane w logu FSM i administrator może z łatwością przeanalizować historię zmian.

Istotne jest to, że synchronizowanie atrybutów plików odbywa się w czasie rzeczywistym i nie obciąża serwerów plików. Przykładowo, jeśli użytkownik skopiuje lub usunie plik w folderze sieciowym (np. \\serwerplików\kataloguzytkownika) używając dowolnej aplikacji zewnętrznej (np. Windows Explorer lub innej), to informacja ta będzie widoczna w aplikacji FSM natychmiast po odświeżeniu ekranu. Jest to możliwe dzięki wpięciu się FSM w system plików i monitorowaniu wszystkich operacji wykonywanych bezpośrednio na serwerze.

Aplikacja FSM wykorzystuje na tyle elastyczną architekturę sieciową, że możliwa jest integracja z macierzami sprzętowymi wyposażonymi w popularne protokoły komunikacyjne takie, jak: CIFS, NFS, FTP, WebDAV. Jeśli jesteś zainteresowany integracją z macierzami sprzętowymi (NetApp, IBM N Series, EMC, HPE, Dell, itp.), prosimy o kontakt.

Kluczowe funkcjonalności

 1. Zarządzanie listą udziałów sieciowych, których użytkownik jest właścicielem.
 2. Zarządzanie listą udziałów sieciowych, które zostały udostępnione użytkownikowi do wykorzystania.
 3. Zarządzanie listą zgłoszeń dotyczących udziałów sieciowych wraz ze statusami.
 4. Wyszukiwarka udziałów sieciowych pozwalająca odnaleźć dowolny zasób informacyjny oraz jego właściciela.
 5. Odnalezienie właścicieli określonych udziałów sieciowych oraz możliwość edycji parametrów udziałów sieciowych.
 6. Raportowanie uprawnień użytkowników do zasobów sieciowych firmy w zadanych okresach czasowych.
 7. Raportowanie nieużywanych udziałów sieciowych oraz limitów zajętości przestrzeni dyskowej.
 8. Raportowanie udziałów sieciowych, których właścicielem jest konto nieaktywne (np. pracownik który odszedł z organizacji).

Najważniejsze korzyści

 1. Zwiększenie efektywności działu IT i co najmniej 35%-owe obniżenie zaangażowania helpdesk w obsługę zgłoszeń dotyczących zarządzania współdzielonymi folderami na serwerze plików (tzw. udziałami sieciowymi).
 2. Mechanizm self-service pozwalający użytkownikom wykonywać samodzielnie wszystkie czynności w zakresie zarządzania udziałami sieciowymi bez udziału lub z minimalnym współudziałem administratorów.
 3. Możliwość przekazania funkcji administracyjnych (tj. zatwierdzanie zgłoszeń i modyfikowanie parametrów udziałów sieciowych) menadżerom biznesowym.
 4. Łatwiejsze i tańsze dostosowanie systemu informatycznego do wymagań RODO. Zmniejszenie ryzyka poniesienia kar z tytułu niedostosowania systemu do przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych.
 5. Wyszukiwanie nieaktywnych lub nieużywanych od dawna udziałów sieciowych (porzuconych zasobów) wraz z powiadomieniem ich właścicieli mailem.
 6. Wykrywanie udziałów sieciowych pozbawionych właścicieli, którzy jako użytkownicy zostali zablokowani lub wyłączeni z Active Directory.
 7. Optymalizacja zużycia powierzchni dyskowej i niezbędnych zasobów na backup, w efekcie lepsze gospodarowanie ograniczonymi zasobami dyskowymi
 8. Prosty interfejs aplikacji nie wymagający od użytkowników wiedzy technicznej w zakresie zarządzania udziałami sieciowymi.
 9. Naturalne wsparcie wewnętrznych procedur korporacyjnych związanych z zarządzaniem udziałami sieciowymi.
 10. Możliwość dopasowania i rozbudowy funkcjonalności oraz integracji z innymi systemami na życzenie klienta.

 

Screenshoty - ekrany aplikacji

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych widoków ekranów aplikacji FSM. Istnieje możliwość przetestowania aplikacji "na żywo" korzystając z platformy demonstracyjnej - bez konieczności instalowania oprogramowania w infrastrukturze klienta. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailem pod adres: info@dcs.pl.

 

Ekran powitalny - po wejściu do aplikacji użytkownik widzi swoje udziały sieciowe:

FSM - Welcome screen - Ekran powitalny

 

Nowe zgłoszenie - użytkownik może w każdej chwili wystąpić o przydział nowego udziału sieciowego:

FSM - Nowe zgłoszenie - New form

 

Udziały sieciowe - użytkownik może wyświetlić listę udziałów sieciowych, których jest właścicielem:

FSM - Moje udziały - My file shares

 

Zakładka administratora - administrator może kontrolować wszystkie udziały sieciowe oraz zgłoszenia użytkowników:

FSM - Administracja - Administration

 

Dystrybucja aplikacji

Używanie aplikacji FSM wymaga zakupu licencji obejmującej serwery plików oraz aktywne konta Active Directory. Liczba serwerów plików zarządzanych przez FSM oraz liczba aktywnych kont Active Directory nie mogą być większe od wartości przewidzianych w zakupionej licencji.

Aplikacja FSM jest oferowana w postaci dwóch pakietów oprogramowania: Pakietu Instalacyjnego oraz Pakietu Dodatkowego. Każdy pakiet zawiera: (1) Licencję oraz (2) Wsparcie techniczne. Opis i ceny pakietów, zasady licencjonowania, zasady świadczenia wsparcia oraz opcjonalne usługi dodatkowe są opisane poniżej.

(1) Licencja Oprogramowania - bezterminowa, niewyłączna i nieprzenośna licencja użytkowania oprogramowania, obejmująca prawo do użytkowania oprogramowania (m.in. ładowania do pamięci komputera) bez prawa do modyfikacji, kopiowania oraz udostępniania osobom trzecim zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego. Szczegółowe warunki Licencji Oprogramowania są dostępne w zakładce "Licencja" (powyżej).

(2) Wsparcie Techniczne - wsparcie techniczne obejmujące pomoc korespondencyjną oraz telefoniczną w zakresie użytkowania oprogramowania. W ceny pakietów jest wliczone wsparcie przez okres 1 roku. Warunki przedłużenia wsparcia są przedstawione w sekcji "Ceny przedłużenia wsparcia". Szczegółowe warunki Wsparcia Technicznego są dostępne w zakładce "Wsparcie" (powyżej).

Ceny pakietów

Przy zakupie aplikacji FSM należy wykupić jeden Pakiet Instalacyjny oraz odpowiednią liczbę Pakietów Dodatkowych, tak aby licencją objąć wszystkie aktywne konta Active Directory i serwery zarządzane przez FSM. Cena każdego pakietu obejmuje Licencję Oprogramowania dla określonej liczby serwerów i użytkowników oraz Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Warunki przedłużenia wsparcia są przedstawione w sekcji "Ceny przedłużenia wsparcia".

Pakiety oprogramowania Cena netto Opis pakietu
FSM - Pakiet Instalacyjny dla 1 serwera i 100 użytkowników ze wsparciem technicznym przez 1 rok 3 600 EUR Licencja Oprogramowania dla 1 serwera i maksymalnie 100 użytkowników, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. W przypadku większej liczby użytkowników należy dodatkowo wykupić odpowiednią liczbę Pakietów Dodatkowych.
FSM - Pakiet Dodatkowy dla 100 użytkowników ze wsparciem technicznym przez 1 rok 260 EUR Licencja Oprogramowania dla dodatkowych 100 użytkowników, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Pakiet Dodatkowy można wykupić wyłącznie jako rozszerzenie Pakietu Instalacyjnego.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

Ceny przedłużenia wsparcia

W cenę pakietów FSM jest wliczone Wsparcie Techniczne świadczone przez zespół serwisowy producenta przez okres 1 roku od daty zakupu. Wsparcie Techniczne może być przedłużone zgodnie z poniższą tabelą w dowolnym czasie, ale nie później niż 30 dni od momentu wygaśnięcia. Wznowienie wsparcia po 30 dniach od daty wygaśnięcia wiąże się z wyrówaniem opłaty za okres opóźnienia oraz dodatkową opłatą w kwocie 25% ceny wydłużonego wsparcia. W przypadku konieczności wznowienia wsparcia po 12 miesiącach od wygaśnięcia wymagana jest dodatkowo akceptacja producenta. 

Przedłużenie wsparcia Cena netto Opis wsparcia
FSM - Przedłużenie wsparcia o 1 rok dla Pakietu Instalacyjnego dla 1 serwera i 100 użytkowników 900 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez 1 rok dla Pakietu Instalacyjnego dla 1 serwera plików i 100 użytkowników.
FSM - Przedłużenie wsparcia o 1 rok dla Pakietu Dodatkowego dla 100 użytkowników 65 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez 1 rok dla Pakietu Dodatkowego dla 100 użytkowników. W przypadku większej liczby użytkowników należy przedłużyć wsparcie dla wszystkich posiadanych Pakietów Dodatkowych.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

UWAGA! Wsparcie Techniczne jest świadczone przez zespół serwisowy producenta w sposób zdalny przy aktywnym udziale administratora klienta. Cena wsparcia nie obejmuje kosztów wizyt w siedzibie klienta ani kosztów związanych z dojazdem i noclegiem specjalistów oraz transportem produktów i urządzeń. W przypadku, gdy obecność specjalistów producenta w miejscu instalacji jest niezbędna warunki realizacji oraz cena takiej usługi wymagają uzgodnienia.

Ceny opcji dodatkowych

Niezależnie od pakietów FSM można zamówić usługi dodatkowe, przy czym ich zakup nie musi być skorelowany w czasie z zakupem pakietów FSM. Wymagane jest jednak, aby usługi dodatkowe były realizowane w okresie posiadania uprawnienia do Wsparcia Technicznego. Szczegółowe warunki, zakres świadczeń i wysokość opłat z tytułu realizacji usług dodatkowych są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem stawek zawartych w poniższej tabeli.

Opcje dodatkowe Cena netto Opis usługi
FSM - Usługa wdrożenia 45 EUR / godz. Wdrożenie oprogramowania na serwerze klienta na podstawie indywidualnych uzgodnień. Łączny koszt usługi kalkulowany na podstawie czasu trwania prac. Podana stawka dotyczy jednej godziny pracy.
FSM - Implementacja dodatkowych funkcjonalności 45 EUR / godz.  Opłata i warunki realizacji usługi kalkulowane na podstawie indywidualnych uzgodnień. Łączny koszt usługi kalkulowany na podstawie czasu trwania prac. Podana stawka dotyczy jednej godziny pracy.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

UWAGA! Usługi w ramach opcji dodatkowych mogą być realizowane zarówno zdalnie jak i w siedzibie klienta w zależności od uzgodnień. Ceny opcji dodatkowych nie obejmują kosztów związanych z dojazdem i noclegiem specjalistów oraz transportem produktów i urządzeń. Wszystkie takie koszty wymagają dodatkowych uzgodnień.

Licencja Oprogramowania (Umowa licencyjna)

 1. Program komputerowy „File Share Manager” (w skrócie FSM) wraz z należącymi do niego mediami, materiałami drukowanymi (jeśli istnieją), jak również dokumentacją elektroniczną i drukowaną - określany dalej jako „Oprogramowanie” - jest własnością dcs.pl Sp. z o.o. (dalej DCS) i jest chroniony Ustawą o prawie autorskim oraz międzynarodowymi konwencjami, aktami prawodawczymi Unii Europejskiej i innymi postanowieniami prawnymi chroniącymi własność intelektualną. Oprogramowanie to nie podlega sprzedaży, lecz jedynie licencjonowaniu.
 2. Użytkownik (będący zarówno osobą fizyczną jak i prawną) przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż pobierając, kopiując, instalując lub w jakikolwiek inny sposób używając Oprogramowanie zawiera niniejszą umowę licencyjną (dalej Umowa) z dcs.pl Sp. z o.o. na użytkowanie Oprogramowania i zgadza się być związanym jej postanowieniami. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Umowy, nie jest uprawniony do pobrania, przechowywania, instalacji oraz używania Oprogramowania, a przy tym jest zobowiązany do usunięcia wszystkich posiadanych przez siebie egzemplarzy i kopii Oprogramowania.
 3. Użytkownik ma prawo używać demonstracyjną wersję Oprogramowania bezpłatnie nie dłużej niż 30 dni od daty pierwszego zainstalowania. Demonstracyjna wersja Oprogramowania może posiadać ograniczenia funkcjonalne w stosunku do pełnej wersji Oprogramowania.
 4. Jeśli Oprogramowanie nie zostało usunięte po 30 dniach od daty pierwszego zainstalowania, Użytkownik ma obowiązek wykupić licencje dla wszystkich aktywnych kont Active Directory oraz wszystkich serwerów plików, na których Oprogramowanie jest lub będzie instalowane. Przekroczenie warunków licencji zwalnia DCS z obowiązku świadczenia wsparcia technicznego do Oprogramowania.
 5. Użytkownik ma prawo zapisać jedną kopię Oprogramowania na jednej jednostce zapisu danych (np. nośnik CD, dysk twardy) w celach archiwizacyjnych lub bezpieczeństwa danych.
 6. DCS nie zezwala na "reverse engineering", dekompilację i/lub deasemblację Oprogramowania.
 7. Oprogramowanie jest licencjonowane jako jedna całość i nie zezwala się na zastępowanie, rozdzielanie oraz zmianę jego poszczególnych komponentów w celu używania na więcej niż jednym serwerze i/lub złamania jakichkolwiek postanowień Umowy.
 8. DCS nie zezwala na wypożyczanie, wynajmowanie oraz leasing Oprogramowania, przekazywanie licencji, egzemplarzy ani kopii Oprogramowania osobom trzecim.
 9. Użytkownik ma obowiązek zachować wszelkie noty dotyczące praw autorskich, otrzymane wraz z Oprogramowaniem.
 10. Nie zezwala się na kopiowanie dostarczanych wraz z oprogramowaniem materiałów elektronicznych i drukowanych.
 11. DCS zastrzega sobie wszelkie prawa do publikacji, powielania, przetwarzania i dokonywania zmian w Oprogramowaniu.
 12. DCS nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie działania Oprogramowania wraz z dostarczonymi z nim danymi. DCS nie odpowiada również za brak kompatybilności Oprogramowania z innymi systemami informatycznymi oraz za brak funkcjonalności pokrywającej oczekiwania lub cele zdefiniowane przez Użytkownika.
 13. DCS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania Oprogramowania i/lub braku możliwości używania Oprogramowania (w sposób nieograniczony i włącznie ze szkodami powstałymi w wyniku utraconych zysków, przerw w funkcjonowaniu systemu, utraconych danych i informacji oraz innych strat finansowych) również, jeśli Użytkownik poinformował DCS o możliwości powstania takich szkód. Powstała z jakichkolwiek przyczyn odpowiedzialność DCS jest ograniczona do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił za nabycie uprawnień licencyjnych do Oprogramowania.
 14. Użytkownik odpowiada za szkody powstałe po stronie DCS w wyniku naruszenia jego praw autorskich do Oprogramowania.
 15. DCS zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania pieniężnego i/lub do przekazania sprawy na drogę sądową w przypadku pogwałcenia jego praw autorskich lub użytkowania Oprogramowania niezgodnie z Umową.
 16. W sprawach nieobjętych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Firmy podmiotów trzecich i nazwy produktów wymienione w Oprogramowaniu mogą być chronionymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz ich właścicieli.
 18. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby DCS.

Data ostatniej zmiany: 2016-03-01

Wsparcie Techniczne (Umowa wsparcia)

I.       DEFINICJE POJĘĆ

 1. DCS: dcs.pl sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, adres: 02-785 Warszawa, ul. Puławska 303 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144808, posiadającą numer NIP: 951-206-33-62.
 2. Oprogramowanie: Program komputerowy „File Share Manager” (w skrócie FSM), dla którego DCS świadczy Wsparcie Techniczne. Zasady licencjonowania oraz użytkowania Oprogramowania określone są w Licencji Oprogramowania.
 3. Wsparcie Techniczne: Oferowane przez DCS usługi w zakresie utrzymania i użytkowania Oprogramowania, polegające na udzielaniu odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania dotyczące działania Oprogramowania, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie użytkowania Oprogramowania, napotkanych przez Użytkowników w trakcie użytkowania Oprogramowania.
 4. Użytkownik: Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, który posiada prawo do korzystania z Oprogramowania na podstawie nabytej przez niego Licencji Oprogramowania.
 5. Zgłoszenie Serwisowe: Zarejestrowane przez DCS pojedyncze zdarzenie lub sytuacja, związane ze zgłaszanym przez Użytkownika pytaniem lub problemem dotyczącym działania Oprogramowania, dokumentujące historię realizacji Wsparcia Technicznego dla zgłoszonego pytania lub problemu.
 6. Zasady Wsparcia: Niniejsze warunki określające zasady, na jakich DCS świadczy Wsparcie Techniczne.

O ile nic innego nie wynika z treści Zasad Wsparcia, wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich powyższymi definicjami.

II. ZASADY I TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zasady Wsparcia określają warunki i sposób świadczenia przez DCS usług Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania, zgodnie z zawartymi przez DCS w tym zakresie umowami.
 2. Umowa Wsparcia Technicznego jest zawierana na czas określony, przy czym Wsparcie Techniczne jest świadczone wyłącznie w odniesieniu do najnowszej wersji Oprogramowania.
 3. DCS zobowiązuje się do świadczenia Wsparcia Technicznego wyłącznie w okresie ważności Licencji Oprogramowania i umowy Wsparcia Technicznego, wyłącznie pod warunkiem wniesienia przez Użytkownika wymaganych opłat za Licencję Oprogramowania i opłat za Wsparcie Techniczne.
 4. DCS jest zwolniony ze świadczenia Wsparcia Technicznego, jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie przez Użytkownika warunków Licencji Oprogramowania.
 5. Umowa w zakresie świadczenia Wsparcia Technicznego jest umową starannego działania w granicach określonych Zasadami Wsparcia i nie jest umową zapewniającą osiągnięcie jakiegokolwiek rezultatu. W szczególności, DCS nie gwarantuje, że Wsparcie Techniczne będzie spełniać wymagania i/lub oczekiwania Użytkowników.
 6. W związku z ograniczoną gwarancją dla Oprogramowania jako oprogramowania komercyjnego, DCS nie gwarantuje, że w wyniku świadczenia Wsparcia Technicznego Oprogramowanie będzie działało nieprzerwanie, będzie wolne od błędów i nieprawidłowości funkcjonowania, ani że w ramach Wsparcia Technicznego zostaną usunięte wszystkie błędy i nieprawidłowości działania Oprogramowania.
 7. DCS oferuje dwie formy Wsparcia Technicznego:
  1. formuła E-mail Support polega na komunikowaniu się Użytkownika z DCS za pomocą poczty elektronicznej pod wskazany przez DCS adres e-mail.
  2. formuła Live Support polega na komunikowaniu się Użytkownika z DCS za pomocą telefonu, komunikatora internetowego lub innego kanału komunikacyjnego udostępnionego przez DCS.
 8. Wsparcie Techniczne w formule Live Support jest dostępne codziennie w godzinach 9-17 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. DCS nie zapewnia własnych środków łączności na potrzeby kontaktów z Użytkownikami. Kontakt pomiędzy DCS a Użytkownikami, zarówno drogą telefoniczną, jak i za pomocą środków łączności elektronicznej, odbywa się z wykorzystaniem usług powszechnie udostępnianych przez zewnętrznych operatorów sieciowych. W związku z tym DCS nie zapewnia, że dostęp do oferowanych środków łączności będzie nieprzerwany i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w łączności telefonicznej lub elektronicznej spowodowane przyczynami niezależnymi od DCS lub przyczynami, których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów. W szczególności dotyczy to przerw i zakłóceń w prawidłowym działaniu zewnętrznych łączy i urządzeń telekomunikacyjnych oraz powszechnie uznawanymi okolicznościami siły wyższej.

III. SPOSÓB ŚWIADCZENIA WSPARCIA TECHNICZNEGO

 1. DCS samodzielnie decyduje o wyborze narzędzi i sposobach realizacji Wsparcia Technicznego w zależności od dokonanej przez siebie oceny zgłaszanego problemu. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania realizacji Wsparcia Technicznego w wybrany przez siebie sposób lub w wybranej przez siebie formie.
 2. Każde pytanie lub problem, zgłoszone przez Użytkownika, odnoszące się do innego niż wcześniej zgłoszone zagadnienie, skutkuje zarejestrowaniem osobnego Zgłoszenia Serwisowego.
 3. DCS dołoży starań, ale tego nie gwarantuje, aby kontakt z Użytkownikiem w ramach tzw. pierwszej reakcji na Zgłoszenie Serwisowe następował nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zostało zarejestrowane Zgłoszenie Serwisowe. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie zgłoszone pytanie lub problem zostaną definitywnie rozwiązane.
 4. Zgłoszenie Serwisowe zostaje zamknięte po udzieleniu Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszone pytanie, rozwiązaniu problemu lub ustaleniu niemożności rozwiązania problemu i poinformowaniu o tym Użytkownika. Zamknięte Zgłoszenie Serwisowe może zostać ponownie otwarte w przypadku konieczności podjęcia ze strony DCS dalszych czynności dotyczących danego Zgłoszenia Serwisowego.
 5. DCS nie stosuje ograniczeń dotyczących liczby Zgłoszeń Serwisowych otwieranych przez Użytkownika.

Data ostatniej zmiany: 2016-03-01