Zarządzanie Exchange

Zarządzanie listami dystrybucyjnymi

i skrzynkami współdzielonymi Exchange

Zarządzanie listami dystrybucyjnymi i skrzynkami współdzielonymi Microsoft Exchange Serwer

DSM - Exchange Distribution list and Shared mailbox Manager (self service)

DSM (Exchange Distribution List Management) jest aplikacją webową (ang. web application), instalowaną na serwerze w środowisku informatycznym klienta (On Premise). Aplikacja wspiera zarządzanie listami dystrybucyjnymi (Exchange Distribution Lists) i skrzynkami współdzielonymi (Exchange Shared Mailbox) w środowisku Microsoft Exchange. Rozwiązanie przeznaczone jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających własne serwery poczty elektronicznej Microsoft Exchange Server 2013, 2016 i 2019. Dostęp do wszystkich funkcji aplikacji DSM jest możliwy z przeglądarki internetowej (IE8, IE9, IE10 i IE11 oraz Chrome i Firefox). Autoryzacja użytkowników odbywa się z udziałem Active Directory (Windows Integrated).

Pierwszym i najszybciej widocznym efektem wdrożenia DSM jest radykalne odciążenie działów IT dzięki wprowadzeniu mechanizmów self service oraz workflow, które umożliwiają oddelegowanie obsługi list dystrybucyjnych oraz skrzynek współdzielonych do samych zainteresowanych, tj. do użytkowników korzystających z nich na co dzień. Najważniejszym i przy tym długofalowym efektem wdrożenia DSM jest uporządkowanie dostępu do zasobów informacyjnych oraz ujednolicenie nadawania uprawnień przy zachowaniu pełnej kontroli i ewidencji wprowadzanych zmian.

 

Opis aplikacji

Dzięki aplikacji DSM każdy pracownik może przy użyciu interfejsu WWW dodawać, modyfikować lub usuwać listy dystrybucyjne oraz skrzynki współdzielone Exchange, przy czym każda taka operacja wymaga akceptacji osoby, której przypisano rolę administratora aplikacji DSM.

Zarządzanie listami dystrybucyjnymi oraz skrzynkami współdzielonymi Exchange (np. dodanie nowej skrzynki współdzielonej, uaktualnienie statusu, itd.) odbywa się w trybie półautomatycznym przy minimalnym współudziale administratorów - użytkownicy samodzielnie formułują wszystkie parametry zgłoszenia i przesyłają je do helpdesku, a administrator jednym kliknięciem może zaakceptować lub odrzucić każde takie zgłoszenie.

Budowa aplikacji

Schemat budowy aplikacji DSM:

 

Aplikacja DSM składa się z czterech komponentów:

 • DSM WEB - interfejs WWW udostępniający pełną listę funkcji DSM. Wszystkie operacje, zlecone przez użytkownika w interfejsie WWW, są wykonywane w następujący sposób:
  1. Wstawienie nowego zadania w bazie danych (np. dodanie nowej skrzynki współdzielonej, uaktualnienie statusu, itd.)
  2. Przyporządkowanie zadaniu odpowiedniego skryptu PS i wstawienie go do kolejki na serwerze Exchange/AD
  3. Wykonanie na serwerze Exchange/AD skryptu PS przez dedykowany serwis
 • DSM Database – baza danych umieszczona na serwerze Microsoft SQL Server, przechowująca informacje niezbędne do działania WEB DSM
 • DSM Service – moduł wykonawczy odpowiedzialny za realizację zadań jednorazowych lub cyklicznych, zleconych w interfejsie DSM WEB
 • DSM ADsync - moduł synchronizujący dane o użytkownikach z Active Directory

Wszystkie powyższe komponenty DSM mogą być zainstalowane na jednym serwerze, ale zaleca się, aby przynajmniej baza danych - DSM Database - była zainstalowana na osobnym serwerze. Moduł DSM Service musi być zainstalowany na serwerze Exchange. Pozostałe moduły mogą być zainstalowane na dowolnie wybranych serwerach w obrębie sieci lokalnej klienta.

DSM działa w modelu samoobsługowym (ang. self service) i wszystkie czynności związane z zarządzaniem listami dystrybucyjnymi i współdzielonymi skrzynkami są przygotowywane przez użytkowników samodzielnie i wysyłane do akceptacji administratora w ramach tzw. "przepływu pracy" (ang. workflow). Następnie operacje są akceptowane (ew. poprawiane lub odrzucane) przez administratora, dzięki czemu zapewniona jest pełna kontrola i ewidencja wprowadzanych zmian.

Funkcje podstawowe

Wszyscy użytkownicy działają w oparciu o przydzieloną im rolę ("użytkownik" lub "administrator"), przy czym zakres dostępnych dla użytkownika funkcji wynika z przydzielonej roli. Administratorzy, oprócz operacji dostępnych dla zwykłych użytkowników, mogą wykonywać także inne czynności, w tym m.in. akceptować/odrzucać zgłoszenia użytkowników, a także mają dostęp do raportów i statystyk. Aby nadać użytkownikowi rolę administratora należy dodać go do odpowiedniej grupy Active Directory (np. DSM_Admins), analogicznie zabranie uprawnień administracyjnych polega na usunięciu użytkownika z tejże grupy. Liczba administratorów nie jest ograniczona.

Poniższa tabela opisuje funkcje dostępne dla określonych ról:

Funkcja Użytkownik Administrator
Przeglądanie i wyszukiwanie nadzorowanych przez siebie list dystrybucyjnych oraz skrzynek współdzielonych + +
Modyfikowanie nadzorowanych przez siebie list dystrybucyjnych oraz skrzynek współdzielonych + +
Dodawanie nowych oraz usuwanie nadzorowanych przez siebie list dystrybucyjnych oraz skrzynek współdzielonych + +
Podgląd własnych zgłoszeń oczekujących na zatwierdzenie przez administratora + +
Przeglądanie zgłoszeń wszystkich użytkowników   +
Akceptowanie lub odrzucanie zgłoszeń wszystkich użytkowników   +
Wyszukiwanie oraz modyfikowanie wszystkich list dystrybucyjnych oraz skrzynek współdzielonych   +
Przeglądanie raportów zawierających statystyki dotyczące list dystrybucyjnych oraz skrzynek współdzielonych   +
Nadawanie uprawnień (delegacja uprawnień) użytkownikom do skrzynek współdzielonych (shared mailbox) takich, jak pełny dostęp (full access) i wyślij jako (sendas) + +
Modyfikacja członkostwa list dystrybucyjnych (distribution lists) + +

Funkcje dodatkowe

DSM udostępnia wiele informacji użytecznych dla użytkowników i administratorów Exchange - m.in.:

 • listę grup dystrybucyjnych, których użytkownik jest właścicielem
 • listę grup dystrybucyjnych których zalogowany użytkownik jest członkiem
 • listę skrzynek współdzielonych których właścicielem jest użytkownik
 • raporty dotyczące nieużywanych skrzynek i list (filtrowanie po ostatniej otrzymanej/wysłanej wiadomości)
 • raport skrzynek i list których właścicielem jest konto nieaktywne (np. pracownik który odszedł z organizacji).

Dzięki takim informacjom można bardzo łatwo odnaleźć zasoby, które nie były używane od dłuższego czasu lub które zostały zawłaszczone przez nieaktywnych użytkowników. Pozwala to na ograniczenie kosztów i optymalizację zasobów przeznaczonych dla MS Exchange oraz utrzymanie porządku. Ponadto aplikacja wspomaga minimalizację ryzyka dostępu do list dystrybucyjnych i skrzynek współdzielonych przez nieuprawnione osoby.

DSM zapewnia dwukierunkową synchronizację zasobów skrzynek współdzielonych i list – możliwe jest zatem tworzenie tych zasobów zarówno z poziomu aplikacji DSM jak i panelu zarządzania MS Exchange (ecp). Historia poszczególnych zgłoszeń umożliwia łatwe wyszukiwanie według daty zdarzenia, typu operacji oraz nazwy użytkownika.

Wyszukiwarka list i skrzynek współdzielonych pozwala użytkownikowi w łatwy sposób odnaleźć interesujący go zasób zarówno po nazwie, opisie jak i adresie e-mail. Po zidentyfikowaniu konkretnej listy dystrybucyjnej, użytkownik ma możliwość dołączenia do niej jako członek wypełniając wniosek. Analogicznie – dla skrzynki współdzielonej, użytkownik może wystąpić o nadanie uprawnień do danej skrzynki (pełen dostęp – Full Access”, lub prawo wysyłania jako – „Send As”).  Taki wniosek trafia do kolejki zgłoszeń przeznaczonych do akceptacji. Podczas akceptacji, administrator aplikacji DSM ma możliwość edycji, akceptacji bądź odrzucenia wniosku. Całemu procesowi towarzyszą odpowiednie powiadomienia e-mail do użytkowników/administratorów o postępie w realizacji wniosku.

Kluczowe funkcje

 1. Zarządzanie listą grup dystrybucyjnych, których właścicielem jest zalogowany użytkownik.
 2. Zarządzanie listą grup dystrybucyjnych, których członkiem jest zalogowany użytkownik.
 3. Zarządzanie listą skrzynek współdzielonych, których właścicielem jest zalogowany użytkownik.
 4. Wyszukiwarka list dystrybucyjnych i skrzynek współdzielonych.
 5. Podgląd listy delegatów i właścicieli skrzynek współdzielonych.
 6. Podgląd listy członków list dystrybucyjnych.
 7. Raportowanie nieużywanych skrzynek i list (filtrowanie według ostatnio otrzymanej/wysłanej wiadomości).
 8. Raportowanie skrzynek i list, których właścicielem jest konto nieaktywne (np. pracownik który odszedł z organizacji).

Najważniejsze korzyści

 1. Zwiększenie efektywności działu IT i co najmniej 35%-owe obniżenie zaangażowania helpdesku w obsługę zgłoszeń dotyczących zarządzania listami dystrybucyjnymi oraz skrzynkami współdzielonymi Microsoft Exchange.
 2. W pełni automatyczne wykrywanie nieaktywnych lub nieużywanych list dystrybucyjnych oraz skrzynek współdzielonych Microsoft Exchange wraz z powiadomieniem ich właścicieli mailem.
 3. W pełni automatyczne wykrywanie list dystrybucyjnych oraz skrzynek współdzielonych pozbawionych właścicieli, którzy jako użytkownicy zostali zablokowani lub wyłączeni z Active Directory.
 4. Naturalne wsparcie wewnętrznych procedur korporacyjnych związanych z zarządzaniem listami dystrybucyjnymi oraz skrzynkami współdzielonymi Microsoft Exchange.
 5. Mechanizm self-service pozwalający użytkownikom wykonywać samodzielnie wszystkie czynności w zakresie zarządzania listami dystrybucyjnymi oraz skrzynkami współdzielonymi Microsoft Exchange bez udziału lub z minimalnym współudziałem administratorów.
 6. Możliwość przekazania funkcji administracyjnych (tj. zatwierdzanie zgłoszeń i modyfikowanie parametrów Exchange) menadżerom biznesowym, ponieważ każdy użytkownik może pełnić rolę administratora pod warunkiem przydzielenia mu takich uprawnień.
 7. Prosty interfejs aplikacji nie wymagający od użytkowników wiedzy technicznej w zakresie zarządzania listami dystrybucyjnymi oraz skrzynkami współdzielonymi Microsoft Exchange.
 8. Możliwość dopasowania i rozbudowy funkcjonalności oraz integracji z innymi systemami na życzenie klienta.

 

Screenshoty - ekrany aplikacji

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych widoków ekranów aplikacji DSM. Istnieje możliwość przetestowania aplikacji "na żywo" korzystając z platformy demonstracyjnej - bez konieczności instalowania oprogramowania w infrastrukturze klienta. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailem pod adres: info@dcs.pl.

 

Listy dystrybucyjne - lista wszystkich list dystrybucyjnych należących do użytkownika:

 

Moje zgłoszenia - lista zgłoszeń użytkownika:

 

 

Nowe zgłoszenie - użytkownik może w każdym momencie wystąpić o utworzenie nowej skrzynki współdzielonej Exchange:

 

Raporty administracyjne - raporty prezentujące najważniejsze informacje dotyczące list dystrybucyjnych, skrzynek współdzielonych Exchange i zgłoszeń użytkowników:

 

 

 

 

 

Dystrybucja aplikacji

Używanie aplikacji DSM wymaga zakupu licencji obejmującej wszystkie aktywne konta Active Directory. Liczba użytkowników, określona w zakupionej w licencji, nie może być mniejsza niż liczba aktywnych kont Active Directory.

Aplikacja DSM jest oferowana w postaci dwóch pakietów oprogramowania: Pakietu Instalacyjnego oraz Pakietu Dodatkowego. Każdy pakiet zawiera: (1) Licencję oraz (2) Wsparcie techniczne. Opis i ceny pakietów, zasady licencjonowania, zasady świadczenia wsparcia oraz opcjonalne usługi dodatkowe są opisane poniżej.

(1) Licencja Oprogramowania - bezterminowa, niewyłączna i nieprzenośna licencja użytkowania oprogramowania, obejmująca prawo do użytkowania oprogramowania (m.in. ładowania do pamięci komputera) bez prawa do modyfikacji, kopiowania oraz udostępniania osobom trzecim zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego. Szczegółowe warunki Licencji Oprogramowania są dostępne w zakładce "Licencja" (powyżej).

(2) Wsparcie Techniczne - wsparcie techniczne obejmujące pomoc korespondencyjną oraz telefoniczną w zakresie użytkowania oprogramowania. W ceny pakietów jest wliczone wsparcie przez okres 1 roku. Warunki przedłużenia wsparcia są przedstawione w sekcji "Ceny przedłużenia wsparcia". Szczegółowe warunki Wsparcia Technicznego są dostępne w zakładce "Wsparcie" (powyżej).

Ceny pakietów

Przy zakupie aplikacji DSM należy wykupić jeden Pakiet Instalacyjny oraz odpowiednią liczbę Pakietów Dodatkowych tak aby licencją objąć wszystkie aktywne konta Active Directory. Cena każdego pakietu obejmuje Licencję Oprogramowania dla określonej liczby użytkowników oraz Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Warunki świadczenia i przedłużenia wsparcia są przedstawione w sekcji "Ceny przedłużenia wsparcia".

Pakiety oprogramowania Cena netto Opis pakietu
DSM - Pakiet Instalacyjny dla 100 użytkowników ze wsparciem technicznym przez 1 rok 4 000 EUR Licencja Oprogramowania dla maksymalnie 100 użytkowników, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. W przypadku większej liczby użytkowników należy dodatkowo wykupić odpowiednią liczbę Pakietów Dodatkowych.
DSM - Pakiet Dodatkowy dla 100 użytkowników ze wsparciem technicznym przez 1 rok 300 EUR Licencja Oprogramowania dla dodatkowych 100 użytkowników, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Pakiet Dodatkowy można wykupić wyłącznie jako rozszerzenie licencji Pakietu Instalacyjnego.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

Ceny przedłużenia wsparcia

W cenę pakietów DSM jest wliczone Wsparcie Techniczne świadczone przez zespół serwisowy producenta przez okres 1 roku od daty zakupu. Wsparcie Techniczne może być przedłużone zgodnie z poniższą tabelą w dowolnym czasie, ale nie później niż 30 dni od momentu wygaśnięcia. Wznowienie wsparcia po 30 dniach od daty wygaśnięcia wiąże się z wyrównaniem opłaty za okres opóźnienia oraz dodatkową opłatą w kwocie 25% ceny wydłużenia wsparcia. W przypadku konieczności wznowienia wsparcia po 12 miesiącach od wygaśnięcia wymagana jest dodatkowa akceptacja producenta.

Przedłużenie wsparcia Cena netto Opis wsparcia
DSM - Przedłużenie Wsparcia na 1 rok dla Pakietu Instalacyjnego dla 100 użytkowników 1 000 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez okres 1 roku dla Pakietu Instalacyjnego dla 100 użytkowników.
DSM - Przedłużenie Wsparcia na 1 rok dla Pakietu Dodatkowego dla 100 użytkowników 75 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez okres 1 roku dla Pakietu Dodatkowego dla 100 użytkowników. W przypadku większej liczby użytkowników należy przedłużyć wsparcie dla wszystkich posiadanych Pakietów Dodatkowych.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

UWAGA! Wsparcie Techniczne jest świadczone przez zespół serwisowy producenta w sposób zdalny przy aktywnym udziale administratora klienta. Cena wsparcia nie obejmuje kosztów wizyt w siedzibie klienta ani kosztów związanych z dojazdem i noclegiem specjalistów oraz transportem produktów i urządzeń. W przypadku, gdy obecność specjalistów producenta w miejscu instalacji jest niezbędna warunki realizacji oraz cena takiej usługi wymagają uzgodnienia.

Ceny opcji dodatkowych

Niezależnie od pakietów DSM można zamówić usługi dodatkowe, przy czym ich zakup nie musi być skorelowany w czasie z zakupem pakietów DSM. Wymagane jest jednak, aby usługi dodatkowe były realizowane w okresie posiadania uprawnienia do Wsparcia Technicznego. Szczegółowe warunki, zakres świadczeń i wysokość opłat z tytułu realizacji usług dodatkowych są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem stawek zawartych w poniższej tabeli.

Opcje dodatkowe Cena netto Opis usługi
DSM - Usługa wdrożenia 45 EUR / godz. Wdrożenie oprogramowania na serwerze klienta na podstawie indywidualnych uzgodnień. Łączny koszt usługi kalkulowany na podstawie czasu trwania prac. Podana stawka dotyczy jednej godziny pracy.
DSM - Implementacja dodatkowych funkcjonalności 45 EUR / godz. Opłata i warunki realizacji usługi kalkulowane na podstawie indywidualnych uzgodnień. Łączny koszt usługi kalkulowany na podstawie czasu trwania prac. Podana stawka dotyczy jednej godziny pracy.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

UWAGA! Usługi w ramach opcji dodatkowych mogą być realizowane zarówno zdalnie jak i w siedzibie klienta w zależności od uzgodnień. Ceny opcji dodatkowych nie obejmują kosztów związanych z dojazdem i noclegiem specjalistów oraz transportem produktów i urządzeń. Wszystkie takie koszty wymagają dodatkowych uzgodnień.

Licencja Oprogramowania (Umowa licencyjna)

 1. Program komputerowy „Distributed list and Shared mailbox Manager” (w skrócie DSM) wraz z należącymi do niego mediami, materiałami drukowanymi (jeśli istnieją), jak również dokumentacją elektroniczną i drukowaną - określany dalej jako „Oprogramowanie” - jest własnością dcs.pl Sp. z o.o. (dalej DCS) i jest chroniony Ustawą o prawie autorskim oraz międzynarodowymi konwencjami, aktami prawodawczymi Unii Europejskiej i innymi postanowieniami prawnymi chroniącymi własność intelektualną. Oprogramowanie to nie podlega sprzedaży, lecz jedynie licencjonowaniu.
 2. Użytkownik (będący zarówno osobą fizyczną jak i prawną) przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż pobierając, kopiując, instalując lub w jakikolwiek inny sposób używając Oprogramowanie zawiera niniejszą umowę licencyjną (dalej Umowa) z dcs.pl Sp. z o.o. na użytkowanie Oprogramowania i zgadza się być związanym jej postanowieniami. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Umowy, nie jest uprawniony do pobrania, przechowywania, instalacji oraz używania Oprogramowania, a przy tym jest zobowiązany do usunięcia wszystkich posiadanych przez siebie egzemplarzy i kopii Oprogramowania.
 3. Użytkownik ma prawo używać demonstracyjną wersję Oprogramowania bezpłatnie nie dłużej niż 30 dni od daty pierwszego zainstalowania. Demonstracyjna wersja Oprogramowania może posiadać ograniczenia funkcjonalne w stosunku do pełnej wersji Oprogramowania.
 4. Jeśli Oprogramowanie nie zostało usunięte po 30 dniach od daty pierwszego zainstalowania, Użytkownik ma obowiązek wykupić licencje dla wszystkich aktywnych kont Active Directory. Przekroczenie warunków licencji zwalnia DCS z obowiązku świadczenia wsparcia technicznego do Oprogramowania.
 5. Użytkownik ma prawo zapisać jedną kopię Oprogramowania na jednej jednostce zapisu danych (np. nośnik CD, dysk twardy) w celach archiwizacyjnych lub bezpieczeństwa danych.
 6. DCS nie zezwala na "reverse engineering", dekompilację i/lub deasemblację Oprogramowania.
 7. Oprogramowanie jest licencjonowane jako jedna całość i nie zezwala się na zastępowanie, rozdzielanie oraz zmianę jego poszczególnych komponentów w celu używania na więcej niż jednym serwerze i/lub złamania jakichkolwiek postanowień Umowy.
 8. DCS nie zezwala na wypożyczanie, wynajmowanie oraz leasing Oprogramowania, przekazywanie licencji, egzemplarzy ani kopii Oprogramowania osobom trzecim.
 9. Użytkownik ma obowiązek zachować wszelkie noty dotyczące praw autorskich, otrzymane wraz z Oprogramowaniem.
 10. Nie zezwala się na kopiowanie dostarczanych wraz z oprogramowaniem materiałów elektronicznych i drukowanych.
 11. DCS zastrzega sobie wszelkie prawa do publikacji, powielania, przetwarzania i dokonywania zmian w Oprogramowaniu.
 12. DCS nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie działania Oprogramowania wraz z dostarczonymi z nim danymi. DCS nie odpowiada również za brak kompatybilności Oprogramowania z innymi systemami informatycznymi oraz za brak funkcjonalności pokrywającej oczekiwania lub cele zdefiniowane przez Użytkownika.
 13. DCS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania Oprogramowania i/lub braku możliwości używania Oprogramowania (w sposób nieograniczony i włącznie ze szkodami powstałymi w wyniku utraconych zysków, przerw w funkcjonowaniu systemu, utraconych danych i informacji oraz innych strat finansowych) również, jeśli Użytkownik poinformował DCS o możliwości powstania takich szkód. Powstała z jakichkolwiek przyczyn odpowiedzialność DCS jest ograniczona do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił za nabycie uprawnień licencyjnych do Oprogramowania.
 14. Użytkownik odpowiada za szkody powstałe po stronie DCS w wyniku naruszenia jego praw autorskich do Oprogramowania.
 15. DCS zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania pieniężnego i/lub do przekazania sprawy na drogę sądową w przypadku pogwałcenia jego praw autorskich lub użytkowania Oprogramowania niezgodnie z Umową.
 16. W sprawach nieobjętych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Firmy podmiotów trzecich i nazwy produktów wymienione w Oprogramowaniu mogą być chronionymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz ich właścicieli.
 18. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby DCS.

Data ostatniej zmiany: 2016-03-01

Wsparcie Techniczne (Umowa wsparcia)

I. DEFINICJE POJĘĆ

 1. DCS: dcs.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-785 Warszawa, ul. Puławska 303 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144808, posiadającą numer NIP: 951-206-33-62.
 2. Oprogramowanie: Program komputerowy „Distributed list and Shared mailbox Manager” (w skrócie DSM), dla którego DCS świadczy Wsparcie Techniczne. Zasady licencjonowania oraz użytkowania Oprogramowania określone są w Licencji Oprogramowania.
 3. Wsparcie Techniczne: Oferowane przez DCS usługi w zakresie utrzymania i użytkowania Oprogramowania, polegające na udzielaniu odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania dotyczące działania Oprogramowania, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie użytkowania Oprogramowania, napotkanych przez Użytkowników w trakcie użytkowania Oprogramowania.
 4. Użytkownik: Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, który posiada prawo do korzystania z Oprogramowania na podstawie nabytej przez niego Licencji Oprogramowania.
 5. Zgłoszenie Serwisowe: Zarejestrowane przez DCS pojedyncze zdarzenie lub sytuacja, związane ze zgłaszanym przez Użytkownika pytaniem lub problemem dotyczącym działania Oprogramowania, dokumentujące historię realizacji Wsparcia Technicznego dla zgłoszonego pytania lub problemu.
 6. Zasady Wsparcia: Niniejsze warunki określające zasady, na jakich DCS świadczy Wsparcie Techniczne.

O ile nic innego nie wynika z treści Zasad Wsparcia, wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich powyższymi definicjami.

II. ZASADY I TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zasady Wsparcia określają warunki i sposób świadczenia przez DCS usług Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania, zgodnie z zawartymi przez DCS w tym zakresie umowami.
 2. Umowa Wsparcia Technicznego jest zawierana na czas określony, przy czym Wsparcie Techniczne jest świadczone wyłącznie w odniesieniu do najnowszej wersji Oprogramowania.
 3. DCS zobowiązuje się do świadczenia Wsparcia Technicznego wyłącznie w okresie ważności Licencji Oprogramowania i umowy Wsparcia Technicznego, wyłącznie pod warunkiem wniesienia przez Użytkownika wymaganych opłat za Licencję Oprogramowania i opłat za Wsparcie Techniczne.
 4. DCS jest zwolniony ze świadczenia Wsparcia Technicznego, jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie przez Użytkownika warunków Licencji Oprogramowania.
 5. Umowa w zakresie świadczenia Wsparcia Technicznego jest umową starannego działania w granicach określonych Zasadami Wsparcia i nie jest umową zapewniającą osiągnięcie jakiegokolwiek rezultatu. W szczególności, DCS nie gwarantuje, że Wsparcie Techniczne będzie spełniać wymagania i/lub oczekiwania Użytkowników.
 6. W związku z ograniczoną gwarancją dla Oprogramowania jako oprogramowania komercyjnego, DCS nie gwarantuje, że w wyniku świadczenia Wsparcia Technicznego Oprogramowanie będzie działało nieprzerwanie, będzie wolne od błędów i nieprawidłowości funkcjonowania, ani że w ramach Wsparcia Technicznego zostaną usunięte wszystkie błędy i nieprawidłowości działania Oprogramowania.
 7. DCS oferuje dwie formy Wsparcia Technicznego:
  1. formuła E-mail Support polega na komunikowaniu się Użytkownika z DCS za pomocą poczty elektronicznej pod wskazany przez DCS adres e-mail.
  2. formuła Live Support polega na komunikowaniu się Użytkownika z DCS za pomocą telefonu, komunikatora internetowego lub innego kanału komunikacyjnego udostępnionego przez DCS.
 8. Wsparcie Techniczne w formule Live Support jest dostępne codziennie w godzinach 9-17 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. DCS nie zapewnia własnych środków łączności na potrzeby kontaktów z Użytkownikami. Kontakt pomiędzy DCS a Użytkownikami, zarówno drogą telefoniczną, jak i za pomocą środków łączności elektronicznej, odbywa się z wykorzystaniem usług powszechnie udostępnianych przez zewnętrznych operatorów sieciowych. W związku z tym DCS nie zapewnia, że dostęp do oferowanych środków łączności będzie nieprzerwany i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w łączności telefonicznej lub elektronicznej spowodowane przyczynami niezależnymi od DCS lub przyczynami, których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów. W szczególności dotyczy to przerw i zakłóceń w prawidłowym działaniu zewnętrznych łączy i urządzeń telekomunikacyjnych oraz powszechnie uznawanymi okolicznościami siły wyższej.

III. SPOSÓB ŚWIADCZENIA WSPARCIA TECHNICZNEGO

 1. DCS samodzielnie decyduje o wyborze narzędzi i sposobach realizacji Wsparcia Technicznego w zależności od dokonanej przez siebie oceny zgłaszanego problemu. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania realizacji Wsparcia Technicznego w wybrany przez siebie sposób lub w wybranej przez siebie formie.
 2. Każde pytanie lub problem, zgłoszone przez Użytkownika, odnoszące się do innego niż wcześniej zgłoszone zagadnienie, skutkuje zarejestrowaniem osobnego Zgłoszenia Serwisowego.
 3. DCS dołoży starań, ale tego nie gwarantuje, aby kontakt z Użytkownikiem w ramach tzw. pierwszej reakcji na Zgłoszenie Serwisowe następował nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zostało zarejestrowane Zgłoszenie Serwisowe. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie zgłoszone pytanie lub problem zostaną definitywnie rozwiązane.
 4. Zgłoszenie Serwisowe zostaje zamknięte po udzieleniu Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszone pytanie, rozwiązaniu problemu lub ustaleniu niemożności rozwiązania problemu i poinformowaniu o tym Użytkownika. Zamknięte Zgłoszenie Serwisowe może zostać ponownie otwarte w przypadku konieczności podjęcia ze strony DCS dalszych czynności dotyczących danego Zgłoszenia Serwisowego.
 5. DCS nie stosuje ograniczeń dotyczących liczby Zgłoszeń Serwisowych otwieranych przez Użytkownika.

Data ostatniej zmiany: 2016-03-01