Application Test Console

Monitoring aplikacji w czasie rzeczywistym

za pomocą testów automatycznych

ATC - Application Test Console

ATC – Application Test Console

Application Test Console jest oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie w czasie rzeczywistym dowolnych aplikacji (service tester), w tym m.in. aplikacji biznesowych, za pomocą odpowiednio dobranych testów automatycznych. Oprogramowanie jest przeznaczone do zainstalowania w infrastrukturze klienta (On Premise).

Przy użyciu testów można monitorować kondycję serwerów, aplikacji webowych (web application tests), serwisów, baz danych oraz weryfikować poprawność ich działania. Można zbierać informacje z logów aplikacji oraz wykonywać dodatkowe akcje w celu weryfikacji poprawności działania aplikacji. Wszelkie nieprawidłowości w pracy testowanego środowiska mogą być automatycznie alarmowane za pośrednictwem wiadomości sms oraz e-mail.

ATC posiada centralną konsolę WWW pozwalającą zarządzać testami oraz przeglądać wyniki ich działania. Testy mogą być uruchamiane w sposób zdalny, sterowane przy pomocy centralnej konsoli i wykonywane na serwerach wyposażonych w agenta.

Narzędzie dysponuje bogatym zestawem wbudowanych, wstępnie skonfigurowanych testów. Dodatkowo użytkownik może samodzielnie dodawać testy, może zlecić ich opracowanie przez zewnętrznych programistów, zamówić skonfigurowanie dedykowanych testów u dostawcy rozwiązania lub bezpośrednio u producenta.

 

Opis aplikacji

ATC umożliwia administratorom tworzenie i cykliczne uruchamianie testów monitorujących poprawność działania dowolnych aplikacji. Może testować różne aktywności aplikacji - począwszy od prostych akcji sprawdzających dostępność aplikacji (np. sprawdzenie strony WWW lub serwisu, zebranie informacji o błędach z eventloga, itd.) do złożonych operacji testujących poprawność działania określonych scenariuszy biznesowych (np. wykonanie określonej akcji na stronie www, po czym sprawdzenie poprawności wyniku zapisanego przez aplikację w bazie danych).

Wynikiem pojedynczego testu może być wartość logiczna (TAK lub NIE) lub wartość liczbowa, którą następnie można porównać z wartością oczekiwaną bądź zakresem dozwolonych wartości. Przykładem takiego działania może być scenariusz testowy monitorujący średni czas realizacji zamówienia od momentu jego otrzymania do zakończenia jego realizacji.

Wyniki testów mogą być wysyłane za pomocą wiadomości e-mail lub sms zgodnie z polityką ustawioną przez administratora (np. może być wysyłana każda wartość uzyskana w teście, może być wysyłany tylko błąd, tylko zmiana stanu lub tylko określona wartość, itd.).

Budowa aplikacji

Schemat budowy aplikacji ATC:

Aplikacja ATC składa się z następujących komponentów:

 • ATC WebApplication – interfejs WWW służący do zarządzania testami i przeglądania wyników testów
 • ATC Database – baza danych przechowująca konfiguracje i wyniki testów
 • ATC Test Service – serwis kontrolujący wykonanie testów na monitorowanych serwerach

Funkcje podstawowe

Lista podstawowych funkcji ATC:

 • Tworzenie, edycja, usuwanie testów
 • Przeglądanie wyników testów
 • Tworzenie, przeglądanie raportów prezentujących wyniki testów
 • Bogata lista wbudowanych testów obejmująca między innymi:
  • Dostępność serwerów w sieci komputerowej (ping, rpc)
  • Działanie serwisów
  • Dostępność aplikacji WWW
  • Dostępność serwisów
  • Dostępność baz danych (MS SQL, Mongo, inne)
  • Pobranie wartości z bazy danych
  • Pobranie wartości z WWW
  • Obecność wzorca na stronie WWW
  • Wstawienie, odczytanie wiadomości z kolejki
  • Poprawność zainstalowanych certyfikatów na WWW
  • Test uwierzytelnienia użytkowników na stronie WWW (różne protokoły)
 • Możliwość dodawania własnych testów
 • Powiadamianie o wynikach testów za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS
 • Dostępność trybu "maintenance mode"
 • Możliwość potwierdzania awarii
 • Dokumentacja programistyczna umożliwiająca tworzenie własnych testów

Funkcje dodatkowe

ATC pozwala kategoryzować testy, dzięki czemu możliwe jest grupowanie i tworzenie klas testów. W ten sposób każdy użytkownik może łatwo zorientować się w portfolio testów, szybciej odczytać i ocenić przeznaczenie oraz wagę każdego z testów.

Administrator otrzymuje powiadomienie ATC tylko wówczas, gdy wymagana jest jego interwencja. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu w narzędzie inteligentnemu scenariuszowi powiadamiania, mechanizmowi potwierdzania awarii oraz trybowi „maitenance mode”.

Ogromną zaletą ATC jest możliwość konstruowania przez użytkowników własnych testów. Każdy test składa się z dwóch części. Definicja testu obejmuje charakterystyczny dla danego typu testu zestaw parametrów oraz metadane używane do dynamicznego wygenerowania formularza. Przebieg testu opisuje klasa zdefiniowana przez użytkownika za pomocą formularza WWW, mająca zwrócić określony rezultat (wynik testu).

testowanie dostępności i monitoring aplikacji

Najważniejsze korzyści

 1. Błyskawiczne wykrywanie awarii, błędów i usterek aplikacji
 2. Systematyczne zwiększanie zaufania do aplikacji i stabilności jej działania dzięki szybkiej reakcji zespołu serwisowego
 3. Możliwość szybkiego i elastycznego dostosowania monitoringu aplikacji do wymagań biznesowych
 4. Zapewnienie ciągłości monitorowania aplikacji dzięki rozproszonej architekturze pozwalającej na testowanie aplikacji nawet w przypadku problemów z komunikacją sieciową
 5. Ograniczenie liczby wysyłanych alarmów dzięki możliwości elastycznego definiowania polityki powiadomień
 6. Korzystanie z najlepszych rozwiązań stosowanych przez operatorów do monitorowania poprawności usług
 7. Intuicyjny interfejs konfigurowania i zarządzania testami oraz szeroka gama raportów

Screenshoty - ekrany aplikacji

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych widoków ekranów aplikacji ATC. Istnieje możliwość przetestowania aplikacji "na żywo" korzystając z platformy demonstracyjnej - bez konieczności instalowania oprogramowania w infrastrukturze klienta. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailem pod adres: info@dcs.pl.

 

Lista testów - lista wszystkich aktywnych testów dostępnych w aplikacji:

 

Formularz definicji testu - kreator definicji testu:

 

Przykład złożonego testu - test może zawierać wiele akcji wchodzących w skład scenariusza biznesowego:

 

Definicja alarmu - inteligentny mechanizm przesyłania alarmów:

 

Lista wyników testów - wyniki testów można łatwo przeszukiwać:

 

 

 

 

Dystrybucja aplikacji

Używanie aplikacji ATC wymaga zakupu licencji dla wszystkich zainstalowanych agentów - Test Service - oraz aktywnych testów. Liczba agentów oraz liczba aktywnych testów w środowisku klienta nie może być większa od wartości przewidzianych w zakupionej licencji.

Aplikacja ATC jest oferowana w postaci dwóch pakietów oprogramowania: Pakietu Instalacyjnego oraz Pakietu Dodatkowego. Każdy pakiet zawiera: (1) Licencję oraz (2) Wsparcie techniczne. Opis i ceny pakietów, zasady licencjonowania, zasady świadczenia wsparcia oraz opcjonalne usługi dodatkowe są opisane poniżej.

(1) Licencja Oprogramowania - bezterminowa, niewyłączna i nieprzenośna licencja użytkowania oprogramowania, obejmująca prawo do użytkowania oprogramowania (m.in. ładowania do pamięci komputera) bez prawa do modyfikacji, kopiowania oraz udostępniania osobom trzecim zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego. Szczegółowe warunki Licencji Oprogramowania są dostępne w zakładce "Licencja" (powyżej).

(2) Wsparcie Techniczne - wsparcie techniczne obejmujące pomoc korespondencyjną oraz telefoniczną w zakresie użytkowania oprogramowania. W ceny pakietów jest wliczone wsparcie przez okres 1 roku. Warunki przedłużenia wsparcia są przedstawione w sekcji "Ceny przedłużenia wsparcia". Szczegółowe warunki Wsparcia Technicznego są dostępne w zakładce "Wsparcie" (powyżej).

UWAGA! Aplikacja ATC może wykorzystywać wiadomości SMS (Short Message Service) do przekazywania na telefony komórkowe informacji dotyczących wyników testów. Niniejszy cennik nie obejmuje kosztów związanych z przesyłaniem wiadomości SMS.

Ceny pakietów

Przy zakupie aplikacji ATC należy wykupić jeden Pakiet Instalacyjny oraz odpowiednią liczbę Pakietów Dodatkowych. Cena każdego pakietu obejmuje Licencję Oprogramowania dla określonej liczby agentów i testów oraz Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Warunki świadczenia i przedłużenia wsparcia są przedstawione w sekcji "Ceny przedłużenia wsparcia".

Pakiety oprogramowania Cena netto Opis pakietu
ATC - Pakiet Instalacyjny dla 10 agentów i 100 testów ze wsparciem technicznym przez 1 rok 3 600 EUR Licencja Oprogramowania dla maksymalnie 10 agentów i 100 testów, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. W przypadku większej liczby agentów/testów należy wykupić odpowiednią liczbę Pakietów Dodatkowych.
ATC - Pakiet Dodatkowy dla 10 agentów i 100 testów ze wsparciem technicznym przez 1 rok 260 EUR Licencja Oprogramowania dla dodatkowych 10 agentów i 100 testów, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Pakiet Dodatkowy można zakupić wyłącznie jako rozszerzenie Pakietu Instalacyjnego.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

Ceny przedłużenia wsparcia

W cenę pakietów ATC jest wliczone Wsparcie Techniczne świadczone przez zespół serwisowy producenta przez okres 1 roku od daty zakupu. Wsparcie Techniczne może być przedłużone zgodnie z poniższą tabelą w dowolnym czasie, ale nie później niż 30 dni od momentu wygaśnięcia. Wznowienie wsparcia po 30 dniach od daty wygaśnięcia wiąże się z wyrównaniem opłaty za okres opóźnienia oraz dodatkową opłatą w kwocie 25% ceny wydłużenia wsparcia. W przypadku konieczności wznowienia wsparcia po 12 miesiącach od wygaśnięcia wymagana jest dodatkowa akceptacja producenta.

Przedłużenie wsparcia Cena netto Opis wsparcia
ATC - Przedłużenie Wsparcia na 1 rok dla Pakietu Instalacyjnego dla 10 agentów i 100 testów 900 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez okres 1 roku dla Pakietu Instalacyjnego dla 10 agentów i 100 testów.
ATC - Przedłużenie Wsparcia na 1 rok dla Pakietu Dodatkowego dla 10 agentów i 100 testów 65 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez okres 1 roku dla Pakietu Dodatkowego dla 10 agentów i 100 testów. Wsparcie należy przedłużyć dla wszystkich posiadanych Pakietów Dodatkowych.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

UWAGA! Wsparcie Techniczne jest świadczone przez zespół serwisowy producenta w sposób zdalny przy aktywnym udziale administratora klienta. Cena wsparcia nie obejmuje kosztów wizyt w siedzibie klienta ani kosztów związanych z dojazdem i noclegiem specjalistów oraz transportem produktów i urządzeń. W przypadku, gdy obecność specjalistów producenta w miejscu instalacji jest niezbędna warunki realizacji oraz cena takiej usługi wymagają uzgodnienia.

Ceny opcji dodatkowych

Niezależnie od pakietów ATC można zamówić usługi dodatkowe, przy czym ich zakup nie musi być skorelowany w czasie z zakupem pakietów DSM. Wymagane jest jednak, aby usługi dodatkowe były realizowane w okresie posiadania uprawnienia do Wsparcia Technicznego. Szczegółowe warunki, zakres świadczeń i wysokość opłat z tytułu realizacji usług dodatkowych są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem stawek zawartych w poniższej tabeli.

Opcje dodatkowe Cena netto Opis usługi
ATC - Usługa wdrożenia 45 EUR / godz. Wdrożenie oprogramowania na serwerze klienta na podstawie indywidualnych uzgodnień. Łączny koszt usługi kalkulowany na podstawie czasu trwania prac. Podana stawka dotyczy jednej godziny pracy.
ATC - Implementacja dodatkowych funkcjonalności 45 EUR / godz. Opłata i warunki realizacji usługi kalkulowane na podstawie indywidualnych uzgodnień. Łączny koszt usługi kalkulowany na podstawie czasu trwania prac. Podana stawka dotyczy jednej godziny pracy.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

UWAGA! Usługi w ramach opcji dodatkowych mogą być realizowane zarówno zdalnie jak i w siedzibie klienta w zależności od uzgodnień. Ceny opcji dodatkowych nie obejmują kosztów związanych z dojazdem i noclegiem specjalistów oraz transportem produktów i urządzeń. Wszystkie takie koszty wymagają dodatkowych uzgodnień.

Licencja Oprogramowania (Umowa licencyjna)

 1. Program komputerowy „Application Test Console” (w skrócie ATC) wraz z należącymi do niego mediami, materiałami drukowanymi (jeśli istnieją), jak również dokumentacją elektroniczną i drukowaną - określany dalej jako „Oprogramowanie” - jest własnością dcs.pl Sp. z o.o. (dalej DCS) i jest chroniony Ustawą o prawie autorskim oraz międzynarodowymi konwencjami, aktami prawodawczymi Unii Europejskiej i innymi postanowieniami prawnymi chroniącymi własność intelektualną. Oprogramowanie to nie podlega sprzedaży, lecz jedynie licencjonowaniu.
 2. Użytkownik (będący zarówno osobą fizyczną jak i prawną) przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż pobierając, kopiując, instalując lub w jakikolwiek inny sposób używając Oprogramowanie zawiera niniejszą umowę licencyjną (dalej Umowa) z dcs.pl Sp. z o.o. na użytkowanie Oprogramowania i zgadza się być związanym jej postanowieniami. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Umowy, nie jest uprawniony do pobrania, przechowywania, instalacji oraz używania Oprogramowania, a przy tym jest zobowiązany do usunięcia wszystkich posiadanych przez siebie egzemplarzy i kopii Oprogramowania.
 3. Użytkownik ma prawo używać demonstracyjną wersję Oprogramowania bezpłatnie nie dłużej niż 30 dni od daty pierwszego zainstalowania. Demonstracyjna wersja Oprogramowania może posiadać ograniczenia funkcjonalne w stosunku do pełnej wersji Oprogramowania.
 4. Jeśli Oprogramowanie nie zostało usunięte po 30 dniach od daty pierwszego zainstalowania, Użytkownik ma obowiązek wykupić licencje dla odpowiedniej liczby agentów - ATC Test Service - oraz odpowiedniej liczby testów, monitorujących działanie aplikacji. Przekroczenie warunków licencji zwalnia DCS z obowiązku świadczenia wsparcia technicznego do Oprogramowania.
 5. Użytkownik ma prawo zapisać jedną kopię Oprogramowania na jednej jednostce zapisu danych (np. nośnik CD, dysk twardy) w celach archiwizacyjnych lub bezpieczeństwa danych.
 6. DCS nie zezwala na "reverse engineering", dekompilację i/lub deasemblację Oprogramowania.
 7. Oprogramowanie jest licencjonowane jako jedna całość i nie zezwala się na zastępowanie, rozdzielanie oraz zmianę jego poszczególnych komponentów w celu używania na więcej niż jednym serwerze i/lub złamania jakichkolwiek postanowień Umowy.
 8. DCS nie zezwala na wypożyczanie, wynajmowanie oraz leasing Oprogramowania, przekazywanie licencji, egzemplarzy ani kopii Oprogramowania osobom trzecim.
 9. Użytkownik ma obowiązek zachować wszelkie noty dotyczące praw autorskich, otrzymane wraz z Oprogramowaniem.
 10. Nie zezwala się na kopiowanie dostarczanych wraz z oprogramowaniem materiałów elektronicznych i drukowanych.
 11. DCS zastrzega sobie wszelkie prawa do publikacji, powielania, przetwarzania i dokonywania zmian w Oprogramowaniu.
 12. DCS nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie działania Oprogramowania wraz z dostarczonymi z nim danymi. DCS nie odpowiada również za brak kompatybilności Oprogramowania z innymi systemami informatycznymi oraz za brak funkcjonalności pokrywającej oczekiwania lub cele zdefiniowane przez Użytkownika.
 13. DCS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania Oprogramowania i/lub braku możliwości używania Oprogramowania (w sposób nieograniczony i włącznie ze szkodami powstałymi w wyniku utraconych zysków, przerw w funkcjonowaniu systemu, utraconych danych i informacji oraz innych strat finansowych) również, jeśli Użytkownik poinformował DCS o możliwości powstania takich szkód. Powstała z jakichkolwiek przyczyn odpowiedzialność DCS jest ograniczona do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił za nabycie uprawnień licencyjnych do Oprogramowania.
 14. Użytkownik odpowiada za szkody powstałe po stronie DCS w wyniku naruszenia jego praw autorskich do Oprogramowania.
 15. DCS zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania pieniężnego i/lub do przekazania sprawy na drogę sądową w przypadku pogwałcenia jego praw autorskich lub użytkowania Oprogramowania niezgodnie z Umową.
 16. W sprawach nieobjętych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Firmy podmiotów trzecich i nazwy produktów wymienione w Oprogramowaniu mogą być chronionymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz ich właścicieli.
 18. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby DCS.

Data ostatniej zmiany: 2016-06-01

Wsparcie Techniczne (Umowa wsparcia)

I. DEFINICJE POJĘĆ

 1. DCS: dcs.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-785 Warszawa, ul. Puławska 303 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144808, posiadającą numer NIP: 951-206-33-62.
 2. Oprogramowanie: Program komputerowy „Application Test Console” (w skrócie ATC), dla którego DCS świadczy Wsparcie Techniczne. Zasady licencjonowania oraz użytkowania Oprogramowania określone są w Licencji Oprogramowania.
 3. Wsparcie Techniczne: Oferowane przez DCS usługi w zakresie utrzymania i użytkowania Oprogramowania, polegające na udzielaniu odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania dotyczące działania Oprogramowania, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie użytkowania Oprogramowania, napotkanych przez Użytkowników w trakcie użytkowania Oprogramowania.
 4. Użytkownik: Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, który posiada prawo do korzystania z Oprogramowania na podstawie nabytej przez niego Licencji Oprogramowania.
 5. Zgłoszenie Serwisowe: Zarejestrowane przez DCS pojedyncze zdarzenie lub sytuacja, związane ze zgłaszanym przez Użytkownika pytaniem lub problemem dotyczącym działania Oprogramowania, dokumentujące historię realizacji Wsparcia Technicznego dla zgłoszonego pytania lub problemu.
 6. Zasady Wsparcia: Niniejsze warunki określające zasady, na jakich DCS świadczy Wsparcie Techniczne.

O ile nic innego nie wynika z treści Zasad Wsparcia, wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich powyższymi definicjami.

II. ZASADY I TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zasady Wsparcia określają warunki i sposób świadczenia przez DCS usług Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania, zgodnie z zawartymi przez DCS w tym zakresie umowami.
 2. Umowa Wsparcia Technicznego jest zawierana na czas określony, przy czym Wsparcie Techniczne jest świadczone wyłącznie w odniesieniu do najnowszej wersji Oprogramowania.
 3. DCS zobowiązuje się do świadczenia Wsparcia Technicznego wyłącznie w okresie ważności Licencji Oprogramowania i umowy Wsparcia Technicznego, wyłącznie pod warunkiem wniesienia przez Użytkownika wymaganych opłat za Licencję Oprogramowania i opłat za Wsparcie Techniczne.
 4. DCS jest zwolniony ze świadczenia Wsparcia Technicznego, jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie przez Użytkownika warunków Licencji Oprogramowania.
 5. Umowa w zakresie świadczenia Wsparcia Technicznego jest umową starannego działania w granicach określonych Zasadami Wsparcia i nie jest umową zapewniającą osiągnięcie jakiegokolwiek rezultatu. W szczególności, DCS nie gwarantuje, że Wsparcie Techniczne będzie spełniać wymagania i/lub oczekiwania Użytkowników.
 6. W związku z ograniczoną gwarancją dla Oprogramowania jako oprogramowania komercyjnego, DCS nie gwarantuje, że w wyniku świadczenia Wsparcia Technicznego Oprogramowanie będzie działało nieprzerwanie, będzie wolne od błędów i nieprawidłowości funkcjonowania, ani że w ramach Wsparcia Technicznego zostaną usunięte wszystkie błędy i nieprawidłowości działania Oprogramowania.
 7. DCS oferuje dwie formy Wsparcia Technicznego:
  1. formuła E-mail Support polega na komunikowaniu się Użytkownika z DCS za pomocą poczty elektronicznej pod wskazany przez DCS adres e-mail.
  2. formuła Live Support polega na komunikowaniu się Użytkownika z DCS za pomocą telefonu, komunikatora internetowego lub innego kanału komunikacyjnego udostępnionego przez DCS.
 8. Wsparcie Techniczne w formule Live Support jest dostępne codziennie w godzinach 9-17 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. DCS nie zapewnia własnych środków łączności na potrzeby kontaktów z Użytkownikami. Kontakt pomiędzy DCS a Użytkownikami, zarówno drogą telefoniczną, jak i za pomocą środków łączności elektronicznej, odbywa się z wykorzystaniem usług powszechnie udostępnianych przez zewnętrznych operatorów sieciowych. W związku z tym DCS nie zapewnia, że dostęp do oferowanych środków łączności będzie nieprzerwany i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w łączności telefonicznej lub elektronicznej spowodowane przyczynami niezależnymi od DCS lub przyczynami, których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów. W szczególności dotyczy to przerw i zakłóceń w prawidłowym działaniu zewnętrznych łączy i urządzeń telekomunikacyjnych oraz powszechnie uznawanymi okolicznościami siły wyższej.

III. SPOSÓB ŚWIADCZENIA WSPARCIA TECHNICZNEGO

 1. DCS samodzielnie decyduje o wyborze narzędzi i sposobach realizacji Wsparcia Technicznego w zależności od dokonanej przez siebie oceny zgłaszanego problemu. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania realizacji Wsparcia Technicznego w wybrany przez siebie sposób lub w wybranej przez siebie formie.
 2. Każde pytanie lub problem, zgłoszone przez Użytkownika, odnoszące się do innego niż wcześniej zgłoszone zagadnienie, skutkuje zarejestrowaniem osobnego Zgłoszenia Serwisowego.
 3. DCS dołoży starań, ale tego nie gwarantuje, aby kontakt z Użytkownikiem w ramach tzw. pierwszej reakcji na Zgłoszenie Serwisowe następował nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zostało zarejestrowane Zgłoszenie Serwisowe. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie zgłoszone pytanie lub problem zostaną definitywnie rozwiązane.
 4. Zgłoszenie Serwisowe zostaje zamknięte po udzieleniu Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszone pytanie, rozwiązaniu problemu lub ustaleniu niemożności rozwiązania problemu i poinformowaniu o tym Użytkownika. Zamknięte Zgłoszenie Serwisowe może zostać ponownie otwarte w przypadku konieczności podjęcia ze strony DCS dalszych czynności dotyczących danego Zgłoszenia Serwisowego.
 5. DCS nie stosuje ograniczeń dotyczących liczby Zgłoszeń Serwisowych otwieranych przez Użytkownika.

Data ostatniej zmiany: 2016-06-01