Zarządzanie hasłami

Odblokowanie konta i reset hasła Windows

Zarządzanie hasłami użytkowników Active Directory

SPM - SMS Password Manager (self-service)

SPM jest aplikacją webową (ang. web application) instalowaną w środowisku informatycznym klienta (self-host whitelabel On-Premise). Jest to rozwiązanie klasy Self-service password reset (SSPR), które umożliwia resetowanie haseł domenowych (Active Directory password reset) i odblokowywanie kont (unlock account) Active Directory. Dzięki SPM użytkownicy mogą samodzielnie zresetować swoje hasło domenowe lub odblokować konto za pomocą telefonu komórkowego - wysyłając SMS pod specjalny numer telefonu.

 • Reset haseł domenowych
 • Odblokowywanie kont domenowych

Drugą funkcją SPM jest generowanie haseł jednorazowych na potrzeby aplikacji wykorzystujących protokół Radius do uwierzytelniania użytkowników. Generowanie jednorazowych haseł dostępu odbywa się podobnie jak w przypadku resetu haseł domenowych, tj. z wykorzystaniem telefonów komórkowych użytkowników.

Aplikacja SPM oraz serwery Radius mogą być wykorzystane do autoryzacji użytkowników w scenariuszu Microsoft TMG + OTP Radius, czyli Microsoft Forefront Threat Management Gateway + One Time Password Radius.

 

Aplikacja SPM jest przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw korzystających z Active Directory. Dostęp do funkcji aplikacji SPM jest możliwy z telefonu komórkowego oraz przeglądarki internetowej (IE8, IE9, IE10 i IE11 oraz Chrome i Firefox). Pierwszym i najszybciej widocznym efektem wdrożenia SPM jest radykalne odciążenie działów IT dzięki wprowadzeniu mechanizmów self service, które umożliwiają oddelegowanie zarządzania hasłami do samych zainteresowanych, tj. do użytkowników. Najważniejszym i przy tym długofalowym efektem wdrożenia SPM jest uporządkowanie procedur generowania haseł przy zachowaniu pełnej kontroli i ewidencji wykonywanych w tym zakresie operacji.

 

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji SPM użytkownik korzystając z własnego telefonu komórkowego może zresetować swoje hasło domenowe, odblokować swoje konto Active Directory lub wygenerować dla siebie hasło jednorazowe umożliwiające dostęp do zasobów/aplikacji o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa (np. Microsoft TMG + serwer OTP RADIUS).

Zarządzanie hasłami użytkowników odbywa się w trybie całkowicie automatycznym bez udziału administratorów - użytkownicy mogą samodzielnie wygenerować dla siebie nowe hasło wysyłając z telefonu komórkowego odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS pod specjalny numer telefonu.

Alternatywnie użytkownicy mogą też skorzystać z pomocy telefonicznej zespołu helpdesk, ponieważ po wdrożeniu SPM w przedsiębiorstwie klienta jego dział informatyczny (helpdesk) otrzymuje dodatkowe narzędzie w postaci Aplikacji Administracyjnej SPM, tj. dedykowanej aplikacji z interfejsem WWW.

Budowa aplikacji

Schemat budowy aplikacji SPM:

Aplikacja SPM składa się z pięciu komponentów:

 • SPM WEB - interfejs WWW przeznaczony dla operatorów haseł, dający możliwość wygenerowania hasła dla dowlnego użytkownika. Wszystkie operacje, zlecone przez operatorów haseł w interfejsie WWW, są wykonywane w następujący sposób:
  1. Wstawienie nowego zadania w bazie danych (np. dodanie nowego udziału sieciowego, uaktualnienie listy folderów, itd.)
  2. Przyporządkowanie zadaniu odpowiedniego zestawu operacji w systemie plików i wstawienie go do kolejki wykonawczej na serwerze plików
  3. Wykonanie na serwerze plików operacji przez dedykowany serwis
 • SPM Database – baza danych umieszczona na serwerze Microsoft SQL Server, przechowująca informacje niezbędne do działania SPM WEB
 • SPM Service – moduł wykonawczy odpowiedzialny za realizację zadań jednorazowych i cyklicznych, zleconych w interfejsie SPM WEB
 • SPM ADsync - moduł synchronizujący dane o użytkownikach z Active Directory
 • SMS Server - moduł odpowiedzialny za wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie powyższe komponenty SPM mogą być zainstalowane na jednym serwerze, ale zaleca się, aby przynajmniej baza danych - SPM Database - była zainstalowana na osobnym serwerze. SMS Serwer musi posiadać dostęp do internetu oraz mieć możliwość dołączenia się do Centrum SMS operatora GSM (SMS-center). Pozostałe moduły mogą być zainstalowane na dowolnie wybranych serwerach w obrębie sieci lokalnej klienta.

SPM działa w modelu samoobsługowym (ang. self service) i wszystkie czynności związane z zarządzaniem udziałami sieciowymi są przygotowywane przez użytkowników samodzielnie i wysyłane do akceptacji administratora w ramach tzw. "przepływu pracy" (ang. workflow). Następnie operacje są akceptowane (ew. poprawiane lub odrzucane) przez administratora, dzięki czemu zapewniona jest pełna kontrola i ewidencja wprowadzanych zmian.

Funkcje podstawowe

SPM udostępnia dwie metody działania:

 • Pierwsza metoda, dostępna dla zwykłych użytkowników Active Directory, polega na samodzielnym resetowaniu własnego hasła domenowego Active Directory lub wygenerowaniu jednorazowego hasła (Radius) poprzez wysłanie przez użytkownika wiadomości SMS z telefonu zarejestrowanego w Active Directory, pod odpowiedni numer telefoniczny obsługiwany przez SPM

 • Druga metoda, zarezerwowana wyłącznie dla operatorów (helpdesk) i administratorów, polega na wygenerowaniu odpowiedniego hasła za pośrednictwem Aplikacji Administracyjnej SPM, czyli dedykowanej aplikacji WWW umożliwiającej resetowanie haseł domenowych, odblokowywanie kont użytkowników Active Directory oraz generowanie haseł jednorazowych Radius

Aplikacja Administracyjna SPM rozróżnia i obsługuje w interfejsie WWW trzy typy użytkowników:

 • Operator hasła domenowego – użytkownik uprawniony wyłącznie do odblokowania konta oraz resetowania hasła domenowego dowolnego użytkownika Active Directory za pośrednictwem Aplikacji Administracyjnej

 • Operator hasła jednorazowego – użytkownik uprawniony wyłącznie do generowania hasła jednorazowego (Radius) dla dowolnego użytkownika Active Directory za pośrednictwem Aplikacji Administracyjnej

 • Administrator – użytkownik uprawniony do wykonania wszystkich operacji dostępnych w Aplikacji Administracyjnej SPM, w tym odblokowania konta, resetowania hasła domenowego, generowania hasła jednorazowego, zarządzania czarną listą numerów telefonicznych (tzw. "black list"), a ponadto administrator posiada dostęp do historii wszystkich operacji aplikacji SPM, w tym operacji inicjowanych z telefonów komórkowych użytkowników oraz operacji wykonanych w Aplikacji Administracyjnej SPM

Poniższa tabela opisuje funkcje dostępne dla określonych typów użytkowników:

Funkcja Użytkownik Operator hasła domenowego Operator hasła jednorazowego Administrator
Odblokowanie własnego konta domenowego przy użyciu telefonu komórkowego
Resetowanie własnego hasła domenowego przy użyciu telefonu komórkowego
Wygenerowanie dla siebie jednorazowego hasła (Radius) przy użyciu telefonu komórkowego
Odblokowanie dowolnego konta domenowego za pomocą Aplikacji Administracyjnej (WWW)    
Resetowanie hasła domenowego dowolnego użytkownika za pomocą Aplikacji Administracyjnej (WWW)    
Wygenerowanie jednorazowego hasła (Radius) dla dowolnego użytkownika za pomocą Aplikacji Administracyjnej (WWW)    
Zarządzanie "Czarną listą" wykluczonych numerów telefonów komórkowych w ramach Aplikacji Administracyjnej (WWW)      
Podgląd historii zdarzeń dotyczących wszelkich operacji wykonanych w ramach Aplikacji Administracyjnej (WWW)      

Zabezpieczenia aplikacji

Aplikacja SPM została wykonana ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo i niezawodność ze względu na przetwarzanie haseł. Podczas jej tworzenia zostały uwzględnione następujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych:

 • szczególny nacisk został położony na ochronę wrażliwych danych i minimalizację ryzyka podglądu haseł przez nieuprawnione osoby
 • tymczasowe hasła domenowe oraz hasła jednorazowe są przetwarzane w postaci jawnej wyłącznie po stronie przeglądarki użytkownika - nie ma możliwości ponownego pobrania/wygenerowania tych samych haseł powtórnie
 • tymczasowe hasła domenowe oraz hasła jednorazowe po wysłaniu do użytkownika nie są przechowywane nigdzie w aplikacji
 • niewykorzystane hasła domenowe i hasła jednorazowe są zamazywane w telefonie użytkownika po upłynięciu ich czasu ważności (np. po 5 min.)
 • hasła jednorazowe nie są przechowywane w postaci jawnej w Active Directory, w bazie danych ani w logach aplikacji
 • podsystem logujący zdarzenia odnotowuje wszystkie przypadki użycia aplikacji oraz wysyłania haseł - hasło w postaci jawnej nie jest nigdy rejestrowane w logu aplikacji ani w żadnej innej części aplikacji
 • integracja serwera Radius z infrastrukturą klienta uwzględnia możliwość wystąpienia wielu kontrolerów domeny i opóźnień w replikacji danych pomiędzy nimi

Najważniejsze korzyści

 1. Zwiększenie efektywności działu IT i co najmniej 35%-owe obniżenie zaangażowania helpdesku w obsługę zgłoszeń dotyczących zarządzania hasłami, kontami użytkowników oraz dostępem do aplikacji oraz podsieci.
 2. Naturalne wsparcie wewnętrznych procedur korporacyjnych związanych z zarządzaniem hasłami, kontami użytkowników oraz dostępem do aplikacji oraz podsieci.
 3. Mechanizm self-service pozwalający użytkownikom wykonywać samodzielnie podstawowe czynności w zakresie zarządzania hasłami, kontami użytkowników oraz dostępem do aplikacji oraz podsieci bez udziału lub z minimalnym współudziałem administratorów.
 4. Możliwość przekazania prostych funkcji administracyjnych (tj. odzyskiwanie utraconych haseł i odblokowywanie kont użytkowników) menadżerom biznesowym, ponieważ każdy użytkownik może pełnić rolę operatora haseł (pod warunkiem przydzielenia mu takich uprawnień).
 5. Prosty interfejs aplikacji nie wymagający od użytkowników wiedzy technicznej w zakresie zarządzania hasłami, kontami użytkowników oraz dostępem do aplikacji oraz podsieci.
 6. Możliwość dopasowania i rozbudowy funkcjonalności oraz integracji z innymi systemami na życzenie klienta.

Screenshoty - ekrany aplikacji

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych widoków ekranów aplikacji SPM. Istnieje możliwość przetestowania aplikacji "na żywo" korzystając z platformy demonstracyjnej - bez konieczności instalowania oprogramowania w infrastrukturze klienta. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailem pod adres: info@dcs.pl.

 

Ekran operatora - zmiana hasła użytkownika i wysłanie powiadomienia na telefon użytkownika pobrany z Active Directory:

 

Ekran operatora - zmiana hasła użytkownika i wysłanie powiadomienia na dowolny numer telefonu:

 

Ekran operatora - wygenerowanie hasła jednorazowego i wysłanie powiadomienia na telefon użytkownika pobrany z Active Directory:

 

Ekran operatora - wyszukiwanie wpisów w logu operacji zrealizowanych przez aplikację SPM:

 

 

Ekran operatora - zarządzanie "czarną listą" numerów telefonicznych, które zostały zablokowane w aplikacji SPM przez operatora w celu uniemożliwienia wysłania na nie powiadomienia:

Dystrybucja aplikacji

Używanie aplikacji SPM wymaga zakupu licencji obejmującej wszystkie aktywne konta Active Directory. Liczba aktywnych kont Active Directory nie może być większa niż liczba użytkowników określona w zakupionej w licencji.

Aplikacja SPM jest oferowana w dwóch niezależnych wersjach funkcjonalnych: SPM for Active Directory (SPM-AD) oraz SPM for Radius Systems (SPM-RS). Każda z wersji SPM jest dystrybuowana w postaci dwóch pakietów oprogramowania: Pakietu Instalacyjnego oraz Pakietu Dodatkowego. Każdy pakiet zawiera: (1) Licencję oraz (2) Wsparcie techniczne. Opis i ceny pakietów, zasady licencjonowania, zasady świadczenia wsparcia oraz opcjonalne usługi dodatkowe są opisane poniżej.

(1) Licencja Oprogramowania - bezterminowa, niewyłączna i nieprzenośna licencja użytkowania oprogramowania, obejmująca prawo do użytkowania oprogramowania (m.in. ładowania do pamięci komputera) bez prawa do modyfikacji, kopiowania oraz udostępniania osobom trzecim zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego. Szczegółowe warunki Licencji Oprogramowania są dostępne w zakładce "Licencja" (powyżej).

(2) Wsparcie Techniczne - wsparcie techniczne obejmujące pomoc korespondencyjną oraz telefoniczną w zakresie użytkowania oprogramowania. W ceny pakietów jest wliczone wsparcie przez okres 1 roku. Warunki przedłużenia wsparcia są przedstawione w sekcji "Ceny przedłużenia wsparcia". Szczegółowe warunki Wsparcia Technicznego są dostępne w zakładce "Wsparcie" (powyżej).

UWAGA! Aplikacja SPM wykorzystuje wiadomości SMS (Short Message Service) do przekazywania na telefony komórkowe informacji dotyczących haseł. Niniejszy cennik nie obejmuje kosztów związanych z przesyłaniem wiadomości SMS.

Ceny pakietów

Przy zakupie aplikacji SPM należy wykupić jeden Pakiet Instalacyjny oraz wymaganą liczbę Pakietów Dodatkowych osobno dla każdej wersji funkcjonalnej (SPM-AD oraz SPM-RS). Zakup poszczególnych wersji funkcjonalnych SPM jest od siebie niezależny. Cena każdego pakietu obejmuje Licencję Oprogramowania dla określonej liczby użytkowników oraz Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Warunki świadczenia i przedłużenia wsparcia są przedstawione w sekcji "Ceny przedłużenia wsparcia".

Pakiety oprogramowania Cena netto Opis pakietu
SPM-AD - Pakiet Instalacyjny dla 100 użytkowników ze wsparciem technicznym przez 1 rok 800 EUR Licencja Oprogramowania dla maksymalnie 100 użytkowników, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. W przypadku większej liczby użytkowników należy dodatkowo wykupić odpowiednią liczbę Pakietów Dodatkowych.
SPM-AD - Pakiet Dodatkowy dla 100 użytkowników ze wsparciem technicznym przez 1 rok 400 EUR Licencja Oprogramowania dla dodatkowych 100 użytkowników, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Pakiet Dodatkowy można wykupić wyłącznie jako rozszerzenie licencji Pakietu Instalacyjnego.
SPM-RS - Pakiet Instalacyjny dla 100 użytkowników ze wsparciem technicznym przez 1 rok 800 EUR Licencja Oprogramowania dla maksymalnie 100 użytkowników, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. W przypadku większej liczby użytkowników należy dodatkowo wykupić odpowiednią liczbę Pakietów Dodatkowych.
SPM-RS - Pakiet Dodatkowy dla 100 użytkowników ze wsparciem technicznym przez 1 rok 400 EUR Licencja Oprogramowania dla dodatkowych 100 użytkowników, Wsparcie Techniczne przez okres 1 roku. Pakiet Dodatkowy można wykupić wyłącznie jako rozszerzenie licencji Pakietu Instalacyjnego.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

Ceny przedłużenia wsparcia

W cenę pakietów SPM jest wliczone Wsparcie Techniczne świadczone przez zespół serwisowy producenta przez okres 1 roku od daty zakupu. Wsparcie Techniczne może być przedłużone zgodnie z poniższą tabelą w dowolnym czasie, ale nie później niż 30 dni od momentu wygaśnięcia. Wznowienie wsparcia po 30 dniach od daty wygaśnięcia wiąże się z wyrównaniem opłaty za okres opóźnienia oraz dodatkową opłatą w kwocie 25% ceny wydłużenia wsparcia. W przypadku konieczności wznowienia wsparcia po 12 miesiącach od wygaśnięcia wymagana jest dodatkowa akceptacja producenta.

Przedłużenie wsparcia Cena netto Opis wsparcia
SPM-AD - Przedłużenie Wsparcia o 1 rok dla Pakietu Instalacyjnego dla 100 użytkowników 200 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez okres 1 roku dla Pakietu Instalacyjnego dla 100 użytkowników.
SPM-AD - Przedłużenie Wsparcia o 1 rok dla Pakietu Dodatkowego dla 100 użytkowników 100 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez okres 1 roku dla Pakietu Dodatkowego dla 100 użytkowników. W przypadku większej liczby użytkowników należy przedłużyć wsparcie dla wszystkich posiadanych Pakietów Dodatkowych.
SPM-RS - Przedłużenie Wsparcia o 1 rok dla Pakietu Instalacyjnego dla 100 użytkowników 200 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez okres 1 roku dla Pakietu Instalacyjnego dla 100 użytkowników.
SPM-RS - Przedłużenie Wsparcia o 1 rok dla Pakietu Dodatkowego dla 100 użytkowników 100 EUR Wsparcie Techniczne w języku polskim przez okres 1 roku dla Pakietu Dodatkowego dla 100 użytkowników. W przypadku większej liczby użytkowników należy przedłużyć wsparcie dla wszystkich posiadanych Pakietów Dodatkowych.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

UWAGA! Wsparcie Techniczne jest świadczone przez zespół serwisowy producenta w sposób zdalny przy aktywnym udziale administratora klienta. Cena wsparcia nie obejmuje kosztów wizyt w siedzibie klienta ani kosztów związanych z dojazdem i noclegiem specjalistów oraz transportem produktów i urządzeń. W przypadku, gdy obecność specjalistów producenta w miejscu instalacji jest niezbędna warunki realizacji oraz cena takiej usługi wymagają uzgodnienia.

Ceny opcji dodatkowych

Niezależnie od pakietów SPM można zamówić dodatkowe usługi, przy czym ich zakup nie musi być skorelowany w czasie z zakupem pakietów SPM. Wymagane jest jednak, aby usługi dodatkowe były realizowane w okresie posiadania uprawnienia do Wsparcia Technicznego. Szczegółowe warunki, zakres świadczeń i wysokość opłat z tytułu realizacji usług dodatkowych są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem stawek zawartych w poniższej tabeli.

Opcje dodatkowe Cena netto Opis usługi
SPM - Usługa wdrożenia 45 EUR / godz. Wdrożenie oprogramowania na serwerze klienta na podstawie indywidualnych uzgodnień. Łączny koszt usługi kalkulowany na podstawie czasu trwania prac. Podana stawka dotyczy jednej godziny pracy.
SPM - Implementacja dodatkowych funkcjonalności 45 EUR / godz. Opłata i warunki realizacji usługi kalkulowane na podstawie indywidualnych uzgodnień. Łączny koszt usługi kalkulowany na podstawie czasu trwania prac. Podana stawka dotyczy jednej godziny pracy.

Do cen podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT.

UWAGA! Usługi w ramach opcji dodatkowych mogą być realizowane zarówno zdalnie jak i w siedzibie klienta w zależności od uzgodnień. Ceny opcji dodatkowych nie obejmują kosztów związanych z dojazdem i noclegiem specjalistów oraz transportem produktów i urządzeń. Wszystkie takie koszty wymagają dodatkowych uzgodnień.

Licencja Oprogramowania (Umowa licencyjna)

 1. Program komputerowy „SMS Password Manager” (w skrócie SPM) wraz z należącymi do niego mediami, materiałami drukowanymi (jeśli istnieją), jak również dokumentacją elektroniczną i drukowaną - określany dalej jako „Oprogramowanie” - jest własnością dcs.pl Sp. z o.o. (dalej DCS) i jest chroniony Ustawą o prawie autorskim oraz międzynarodowymi konwencjami, aktami prawodawczymi Unii Europejskiej i innymi postanowieniami prawnymi chroniącymi własność intelektualną. Oprogramowanie to nie podlega sprzedaży, lecz jedynie licencjonowaniu.
 2. Użytkownik (będący zarówno osobą fizyczną jak i prawną) przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż pobierając, kopiując, instalując lub w jakikolwiek inny sposób używając Oprogramowanie zawiera niniejszą umowę licencyjną (dalej Umowa) z dcs.pl Sp. z o.o. na użytkowanie Oprogramowania i zgadza się być związanym jej postanowieniami. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Umowy, nie jest uprawniony do pobrania, przechowywania, instalacji oraz używania Oprogramowania, a przy tym jest zobowiązany do usunięcia wszystkich posiadanych przez siebie egzemplarzy i kopii Oprogramowania.
 3. Użytkownik ma prawo używać demonstracyjną wersję Oprogramowania bezpłatnie nie dłużej niż 30 dni od daty pierwszego zainstalowania. Demonstracyjna wersja Oprogramowania może posiadać ograniczenia funkcjonalne w stosunku do pełnej wersji Oprogramowania.
 4. Jeśli Oprogramowanie nie zostało usunięte po 30 dniach od daty pierwszego zainstalowania, Użytkownik ma obowiązek wykupić licencje dla wszystkich aktywnych kont Active Directory. Przekroczenie warunków licencji zwalnia DCS z obowiązku świadczenia wsparcia technicznego do Oprogramowania.
 5. Użytkownik ma prawo zapisać jedną kopię Oprogramowania na jednej jednostce zapisu danych (np. nośnik CD, dysk twardy) w celach archiwizacyjnych lub bezpieczeństwa danych.
 6. DCS nie zezwala na "reverse engineering", dekompilację i/lub deasemblację Oprogramowania.
 7. Oprogramowanie jest licencjonowane jako jedna całość i nie zezwala się na zastępowanie, rozdzielanie oraz zmianę jego poszczególnych komponentów w celu używania na więcej niż jednym serwerze i/lub złamania jakichkolwiek postanowień Umowy.
 8. DCS nie zezwala na wypożyczanie, wynajmowanie oraz leasing Oprogramowania, przekazywanie licencji, egzemplarzy ani kopii Oprogramowania osobom trzecim.
 9. Użytkownik ma obowiązek zachować wszelkie noty dotyczące praw autorskich, otrzymane wraz z Oprogramowaniem.
 10. Nie zezwala się na kopiowanie dostarczanych wraz z oprogramowaniem materiałów elektronicznych i drukowanych.
 11. DCS zastrzega sobie wszelkie prawa do publikacji, powielania, przetwarzania i dokonywania zmian w Oprogramowaniu.
 12. DCS nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie działania Oprogramowania wraz z dostarczonymi z nim danymi. DCS nie odpowiada również za brak kompatybilności Oprogramowania z innymi systemami informatycznymi oraz za brak funkcjonalności pokrywającej oczekiwania lub cele zdefiniowane przez Użytkownika.
 13. DCS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania Oprogramowania i/lub braku możliwości używania Oprogramowania (w sposób nieograniczony i włącznie ze szkodami powstałymi w wyniku utraconych zysków, przerw w funkcjonowaniu systemu, utraconych danych i informacji oraz innych strat finansowych) również, jeśli Użytkownik poinformował DCS o możliwości powstania takich szkód. Powstała z jakichkolwiek przyczyn odpowiedzialność DCS jest ograniczona do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił za nabycie uprawnień licencyjnych do Oprogramowania.
 14. Użytkownik odpowiada za szkody powstałe po stronie DCS w wyniku naruszenia jego praw autorskich do Oprogramowania.
 15. DCS zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania pieniężnego i/lub do przekazania sprawy na drogę sądową w przypadku pogwałcenia jego praw autorskich lub użytkowania Oprogramowania niezgodnie z Umową.
 16. W sprawach nieobjętych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Firmy podmiotów trzecich i nazwy produktów wymienione w Oprogramowaniu mogą być chronionymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz ich właścicieli.
 18. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby DCS.

Data ostatniej zmiany: 2016-03-01

Wsparcie Techniczne (Umowa wsparcia)

I. DEFINICJE POJĘĆ

 1. DCS: dcs.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-785 Warszawa, ul. Puławska 303 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144808, posiadającą numer NIP: 951-206-33-62.
 2. Oprogramowanie: Program komputerowy „SMS Password Manager” (w skrócie SPM), dla którego DCS świadczy Wsparcie Techniczne. Zasady licencjonowania oraz użytkowania Oprogramowania określone są w Licencji Oprogramowania.
 3. Wsparcie Techniczne: Oferowane przez DCS usługi w zakresie utrzymania i użytkowania Oprogramowania, polegające na udzielaniu odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania dotyczące działania Oprogramowania, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie użytkowania Oprogramowania, napotkanych przez Użytkowników w trakcie użytkowania Oprogramowania.
 4. Użytkownik: Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, który posiada prawo do korzystania z Oprogramowania na podstawie nabytej przez niego Licencji Oprogramowania.
 5. Zgłoszenie Serwisowe: Zarejestrowane przez DCS pojedyncze zdarzenie lub sytuacja, związane ze zgłaszanym przez Użytkownika pytaniem lub problemem dotyczącym działania Oprogramowania, dokumentujące historię realizacji Wsparcia Technicznego dla zgłoszonego pytania lub problemu.
 6. Zasady Wsparcia: Niniejsze warunki określające zasady, na jakich DCS świadczy Wsparcie Techniczne.

O ile nic innego nie wynika z treści Zasad Wsparcia, wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich powyższymi definicjami.

II. ZASADY I TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zasady Wsparcia określają warunki i sposób świadczenia przez DCS usług Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania, zgodnie z zawartymi przez DCS w tym zakresie umowami.
 2. Umowa Wsparcia Technicznego jest zawierana na czas określony, przy czym Wsparcie Techniczne jest świadczone wyłącznie w odniesieniu do najnowszej wersji Oprogramowania.
 3. DCS zobowiązuje się do świadczenia Wsparcia Technicznego wyłącznie w okresie ważności Licencji Oprogramowania i umowy Wsparcia Technicznego, wyłącznie pod warunkiem wniesienia przez Użytkownika wymaganych opłat za Licencję Oprogramowania i opłat za Wsparcie Techniczne.
 4. DCS jest zwolniony ze świadczenia Wsparcia Technicznego, jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie przez Użytkownika warunków Licencji Oprogramowania.
 5. Umowa w zakresie świadczenia Wsparcia Technicznego jest umową starannego działania w granicach określonych Zasadami Wsparcia i nie jest umową zapewniającą osiągnięcie jakiegokolwiek rezultatu. W szczególności, DCS nie gwarantuje, że Wsparcie Techniczne będzie spełniać wymagania i/lub oczekiwania Użytkowników.
 6. W związku z ograniczoną gwarancją dla Oprogramowania jako oprogramowania komercyjnego, DCS nie gwarantuje, że w wyniku świadczenia Wsparcia Technicznego Oprogramowanie będzie działało nieprzerwanie, będzie wolne od błędów i nieprawidłowości funkcjonowania, ani że w ramach Wsparcia Technicznego zostaną usunięte wszystkie błędy i nieprawidłowości działania Oprogramowania.
 7. DCS oferuje dwie formy Wsparcia Technicznego:
  1. formuła E-mail Support polega na komunikowaniu się Użytkownika z DCS za pomocą poczty elektronicznej pod wskazany przez DCS adres e-mail.
  2. formuła Live Support polega na komunikowaniu się Użytkownika z DCS za pomocą telefonu, komunikatora internetowego lub innego kanału komunikacyjnego udostępnionego przez DCS.
 8. Wsparcie Techniczne w formule Live Support jest dostępne codziennie w godzinach 9-17 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. DCS nie zapewnia własnych środków łączności na potrzeby kontaktów z Użytkownikami. Kontakt pomiędzy DCS a Użytkownikami, zarówno drogą telefoniczną, jak i za pomocą środków łączności elektronicznej, odbywa się z wykorzystaniem usług powszechnie udostępnianych przez zewnętrznych operatorów sieciowych. W związku z tym DCS nie zapewnia, że dostęp do oferowanych środków łączności będzie nieprzerwany i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w łączności telefonicznej lub elektronicznej spowodowane przyczynami niezależnymi od DCS lub przyczynami, których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów. W szczególności dotyczy to przerw i zakłóceń w prawidłowym działaniu zewnętrznych łączy i urządzeń telekomunikacyjnych oraz powszechnie uznawanymi okolicznościami siły wyższej.

III. SPOSÓB ŚWIADCZENIA WSPARCIA TECHNICZNEGO

 1. DCS samodzielnie decyduje o wyborze narzędzi i sposobach realizacji Wsparcia Technicznego w zależności od dokonanej przez siebie oceny zgłaszanego problemu. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania realizacji Wsparcia Technicznego w wybrany przez siebie sposób lub w wybranej przez siebie formie.
 2. Każde pytanie lub problem, zgłoszone przez Użytkownika, odnoszące się do innego niż wcześniej zgłoszone zagadnienie, skutkuje zarejestrowaniem osobnego Zgłoszenia Serwisowego.
 3. DCS dołoży starań, ale tego nie gwarantuje, aby kontakt z Użytkownikiem w ramach tzw. pierwszej reakcji na Zgłoszenie Serwisowe następował nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zostało zarejestrowane Zgłoszenie Serwisowe. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie zgłoszone pytanie lub problem zostaną definitywnie rozwiązane.
 4. Zgłoszenie Serwisowe zostaje zamknięte po udzieleniu Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszone pytanie, rozwiązaniu problemu lub ustaleniu niemożności rozwiązania problemu i poinformowaniu o tym Użytkownika. Zamknięte Zgłoszenie Serwisowe może zostać ponownie otwarte w przypadku konieczności podjęcia ze strony DCS dalszych czynności dotyczących danego Zgłoszenia Serwisowego.
 5. DCS nie stosuje ograniczeń dotyczących liczby Zgłoszeń Serwisowych otwieranych przez Użytkownika.

Data ostatniej zmiany: 2016-03-01