Zmiana nazwy spółki DCS Computer Consultants Group na dcs.pl

Zarząd Spółki informuje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany nazwy firmy z DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o. na dcs.pl Sp. z o.o. Wszystkie inne dane Spółki (w tym adres, NIP, REGON i numery kont bankowych) pozostają bez zmian. Zmiana nazwy firmy nie pociąga za sobą żadnych zmian z punktu widzenia Partnerów dcs.pl Sp. z o.o.

Pełne dane Spółki od dnia dzisiejszego są następujące:
 
dcs.pl Sp. z o.o.
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
NIP: 951-20-63-362
tel. +48 (22) 548 6000, fax +48 (22) 548 6001
info@dcs.pl, http://www.dcs.pl
Zarejestrowana pod nr KRS 0000144808 w XIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
Kapitał zakładowy 3.700.000 PLN

Powrót